Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ

Проект „Успех за теб"

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Проект „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) с обща стойност в размер на 151 123 000 лева. Бенефициент е МОН. Срокът на изпълнение на проекта е от 27.01.2023 г. до 31.12.2027 г.

 

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

 

Специфични цели на проекта:

 

·   подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;

·   повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;

·   изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование;

·   повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.

 

Целевите групи по проекта са:

 

·       ученици от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от отпадане от образователната система, ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби;

·       родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми, както и родители на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица преждевременно напуснали училище;

·       учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници; експерти от РУО;

·       специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие.

 

Дейностите по проекта са:

 

Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие.

 

Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.

 

Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование.

 

Дейност 4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.

 

Дейност 5. Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование.

 

Със Заповед № РД09-1308/28.06.2023 г. на министъра на образованието и науката e утвърден Списък на училищата, които да участват в изпълнението на дейностите по проект „Успех за теб“.

 

НУ „Христо Ботев“ – Пловдив стартира участието си в проект „Успех за теб“ от месец март 2024 г., а от 08.04.2024 г. се реализират дейностите по проекта на пакетен принцип по Дейност 3. ДПЛР на ученици със СОП с трима ръководители на групи с по един участник във всяка група, като се работи индивидуално според индивидуалните образователни нужди на всеки ученик.