Иновативно училище

Иновативно училище - “Вдъхновени от книгите “

 

ПРОЕКТЪТ

Цел на иновацията: Основната цел на иновацията е повишаване мотивацията на учениците за учене, провокиране на читателска активност и насърчаване на интереса към книгата. Идеята е
чрез въвеждане на иновативни подходи и практики да се достигане по-високо ниво на творческо и критично мислене на ученика, да се стимулира активното му участие в учебния процес в условията на позитивна и подкрепяща среда. Иновацията е планирана за периода от 2019 /2020 до 2022/2023 учебна година като участват всички ученици от І – ІV класове, класни ръководители, учителите от ЦДО, учителите по английски език и с подкрепата на родителската общност и институциите, имащи отношение към проекта, както и с мониторинговото участие на директор и заместник – директор УД.

Мотивите: Да предоставим възможност чрез интерактивни методи и иновативни практики да покажем, че книгата има място в нашето съвремие и равностойно може да си партнира с новите технологии. Желанието ни е да изградим бъдещи активни читатели, с ясна ценностна система, ориентирана към добродетелност и позитивизъм.

Иновацията: Чрез разнообразни интерактивни и игрови методи, да се провокира интереса на учениците към книгите. Стремежът ни е да покажем на учениците книгата по нов начин – като достоен заместител или равностоен партньор на таблета, телефона или телевизора, като източник на вдъхновение.

Мотото на иновацията: „Чета – научавам – творя”

Реализацията: Насочена е в три основни направления :
1.Въвеждане на иновативни практики за стимулиране на детското четене.
2. Изграждане на позитивна образователна среда.
3. Иновативна квалификация на учителите.

Първи клас – 2019/2020 учебна година. 

Водеща идея: “Чета – играя”
Игровият модел е в основата на дейността. Инициативите са насочени към представяне забавната страна на книгите и удоволствието от съприкосновението с тях. Първокласникът е поставен в мотивираща среда, която подпомага адаптацията му към училищния живот. Очакваният резултат е детето само да проявява желание да прочете дадена книга и да реагира с положителна нагласа на задача, свързана с четене. Финалният продукт на етапа е Портфолио с регистрирани в него
прочетени самостоятелно определен брой книги.

Втори клас 2019/2020 

Водеща идея: “Чета и разбирам”
Това е вторият етап, в който дейностите са насочени към представяне на книгата като източник на
знания. Акцентът е насочен към формиране на умения за четене с разбиране и обогатяване на речниковия запас. И през този етап водещи са игровият и дейностният подход за реализиране на
целите. Финалният продукт на етапа е също Портфолио с регистрирани в него прочетени самостоятелно определен брой книги, за които има попълнен въпросник, установяващ степента на разбиране на прочетеното.

Трети клас 2019/2020 

Водеща идея: “Чета и извличам информация от художествен и
научнопопулярен текст”
Това е третият етап, който съобразно възрастта предлага по-усложнени дейности, но отново поднесени в условията на игра или нестандартна обстановка. Прилаганите дейности са насочени
към съотнасяне на художествена и научна литература, поставяне на учениците в активна позиция да анализират и съпоставят различни текстове, обединени около една тема. Акцентът е върху книги и четива, носещи информация за природата и обществото. Като краен продукт от дейността през тази учебна година ще бъдат изработени групови проекти по тема чрез извличане на информация от художествено произведение и научен текст. В личното портфолио на ученика продължава регистрирането на определен брой прочетени книги и приложен въпросник за установяване степента на разбиране и анализиране на прочетеното.

Четвърти клас 2019/2020 

Водеща идея: “Чета и творя”.
Водещо през този етап е стимулирането на личната изява, креативност и творческа инициативност. Включени са дейности, свързани с изследователския подход и кариерно
ориентиране. Крайният продукт е изработване на книга, като за целта се проследява целият процес – от зараждането на идеята до продуктовото позициониране. От особено значение е личната удовлетвореност от постигнатото и изявено желание за последващи проекти.

Очаквани резултати: 
В края на първия етап ученикът има потребност да общува с книгите, търси ги и се ориентира в тях още преди да може да чете;
В края на втория етап ученикът чете с разбиране и е овладял някои от стратегиите за четене с разбиране;
В края на третия етап ученикът умее да извлича и обработва информация от художествена и научнопопулярна литература, може да прилага стратегиите за четене с разбиране, независимо от вида текст;
В края на четвъртия етап ученикът притежава необходимите знания, умения и навици за самостоятелна читателска дейност, като основа за самообразованието му; изявява творчески
способности в среда на толерантност и позитивност.

Това, което сътворихме, вдъхновени от книгите

Презентация втори клас