ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Правилник за вътрешния трудов ред

Начално училище “ХРИСТО БОТЕВ”                      

Пловдив, ул. Зайчар № 7, тел. 954-066; 953-039

                       nu-hrbotev@nu-hrbotev.org

 

Утвърдил:…………

Директор:/Иван Пенев/

 

А К Т У А Л И З И Р А Н Е

Н А

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

издаден на основание чл.181 от КТ

и ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ,в сила от 01.08.2016 г.

за учебната 2019/2020 година

 

Г Л А ВА   П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  

       

Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на труда в НУ “Христо Ботев” – гр. Пловдив.

чл. 2. Правилникът конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовите правоотношения.

Чл. 3. В правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудовата дисциплина. Конкретните изисквания са определени в длъжностни характеристики.

Чл. 4. Органите на синдикалните организации имат право да участват в подготовката на проекти на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което училищният директор задължително ги поканва.

Г Л А В А В Т О Р А

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел І

Т р у д о в   д о г о в о р

Чл. 5. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя. /Съгласно чл.216(1) от ЗПУО/

Чл. 6. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, единият от които остава в училището, адругият се връчва незабавно срещу подпис на работника.

Чл.7. При сключване на трудовия договор училищният директор запознава работника или служителя с трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

Чл.8.Документите, които са необходими за сключване на трудов договор са:

 1. молба свободен текст;
 2. професионална автобиография;
 3. лична карта или друг документ са самоличност, който се връща веднага на лицето;
 4. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна или професионално-квалификационна степен;
 5. документ за стаж по специалността – за педагогическите кадри;трудова книжка или препис-извлечение за трудовия стаж;
 6. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 7. свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяването на последния трудов договор;
 8. препоръка или характеристика от работното място, което са заемали;

чл.9. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.

Чл.10.Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ.

Чл.11. Съдържанието на трудовия договор се определя от:

 1. закона;
 2. колективния трудов договор;
 3. индивидуалния трудов договор.

Чл. 12. С трудовия договор се определят мястото и характера на изпълняваната работа и трудовото възнагараждение.

Чл.13. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят правата и задълженията на работника или служителя и тези на училищния директор.

Чл.14. Условията на трудовия договор са законови –тези, които са отразени в КТ и други нормативни документи и необходими-мясо и характер на работата, предмет на дейност, обем на робота, условия на труд и трудови възнаграждения:

1.предметът и обхватът на дейността се определят със съответната длъжностна характеристика.

Чл.15. Трудови договори се слючват при условията и реда на КТ.

Чл.15А. Трудова книжка и трудов стаж. Въпросите по това са уредени в чл. 347 до 356 вкл. от КТ.

При прекратяване на трудовия договор директорът е длъженведнага същия ден да върне трудовата книжка на служителя.

Раздел ІІ

Процедура и методи за подбор на

Педагогическите специалисти

Чл. 16. Назначаването на педагогическите специалисти се извършва при спазване на КТ и Инструкция № 2 от 29.VІІ. 1994 год. на МОН.

Чл. 17.Длъжността педагогически специалист се заема от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

Чл.18. За педагогически специалисти не могат да се назначават лица, които:

1.са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

2.са лишени от право да упражняват професията си;

3.страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл.19. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи –проучване на определен списък от документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност и събеседване.

Чл.20. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО – Пловдив в тридневен срок от овакантяването им.

Чл. 21. Обявата на директора трябва да съдържа:

        1.точно наименование и адрес на училището;

        2. свободната щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл.68,от КТ – до завръщане на замествания на работа;

        3. изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, определени с инструкция № 2 на МОН от 1994 година;

        4. изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл.213 от ЗПУО;

        5. началният и крайният срок за подаване на документите.

Раздел ІІІ

Д о п ъл н и т е л е н т р у д п о т р у д о в   д о г о в о р

Чл. 22. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на раздел ІХ от КТ.

Раздел ІV

И з м е н е н и е н а т р у д о в о т о

п р а в о о т н о ш е н и е

Чл. 23. Предметът на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните.

Чл. 24.При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и чл.119 от КТ.

Чл.25. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на РУО – Пловдив.

Чл.26. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и Наредба за командировките в страната.

Чл.27. При прекратяване на трудовия договор се спазват изискванията на чл. 325 до чл. 346 вкл. от КТ.

Г Л А В А Т Р Е Т А

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел І

З а д ъ л ж е н и я  н а  р а б о т о д а т е л я

Директор

Чл.28. Длъжен е да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнение на работата по трудовотоправоотношение, за която са се уговорили, като осигури:

        1.работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

        2.работно място и условия на труд;

        3.здравословни, безопасни условия на труд;

        4.кратка характеристика или описание на работата;

        5.указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл.29. Длъжен е да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

Чл.30. Длъжен е да изплаща в определените срокове на членовете на трудовия колектив уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в отделен закон.

Чл.31.Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Чл.32.Директорът на учебното заведение като орган за управление:

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
 2. спазва и прилага държавните образователни стандарти;
 3. осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
 4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
 5. разпорежда се с бюджетните средства;
 6. сключваи прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, , служителите и работниците;
 7. награждава и санкционира ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ЗПУО
 8. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОС;
 9. подписва и подпечатва документите за преместване на ученици, за завършен клас, за завършен начален етап на основното образование и съхранява печата на училището;
 10. съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения;
 11. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;
 12. осигурява условия за здравно-профилактична дейност;
 13. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

14.Има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становища по разглежданите въпроси.

Чл.33.Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява изпълнение на решенията му.Той кани писмено представители на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет,като им доставя най-пълна информаци по въпросите,които предстои да бъдат обсъждани.

Раздел ІІ

З а д ъ л ж е н и я н а р а б о т н и ц и т е и

с л у ж и т е л и т е

Учители

Чл.34. Учителят е длъжен да предоставя на работодателя работната си сила за изпълнение на конкретна трудова функция – обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти.

Чл.35.Учителят е длъжен да спазва трудовата дисциплина и да изпълнява всички разумни изисквания на училищния директор,да зачита правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничии партнира със заинтересованите страни;

Чл. 36. Учителят е длъжен да изпълнява работата и трудовите си задължения точно и добросъвестно и да спазва училищните правилници. Да поддържа и повишава квалификацията си съобразно с политиките за организационно развитие на институцията и специфичните потребности на децата и учениците,с цел подобряване качеството на образование.

Чл. 37. Учителят е длъжен да:

 1. изпълнява задълженията си определени в КТ, в нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика;
 2. изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба № 5 от 14.05.2002 г. на МОН;
 3. изпълнява решенията на ПС, както и препоръките на контролните органи на РУО – Пловдив и на МОН;

Чл. 38. Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците, се поощряват с грамота и предметни награди, а чрез медиите дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.

Чл. 39. Учителят има право да:

 1. членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалнинте и националните им органи;
 2. 2.дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета;да участва във формирането наполитиките на развитие на училището
 3. получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квали фикация от училищния директор, от РУО – Пловдив и от МОН;
 4. 4.участва в определяне стратегията на училището,при разработването на училищния учебен план и другите планове на училището и при вземане на решения за разкриване на профили и организиране на дейности извън учебния план;
 5. определя методите и средствата за провеждане на образователния процес като избира варианти на учебници, учебни пособия и помагала, помощна литература и др;
 6. 6.При изпълнение на служебните си задължения учителя има право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред,определени с наредба,издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.Средствата за представително облекло се осигуряват от бюджета на училището;
 7. 7.На учителя се дължи почит и уважение от учениците,родителите,административните органи и от обществеността;
 8. получава информация относно състоянието на училищните дела;
  1. 9.получава защита по КТ.При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати.

Чл. 40. Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика и да унижава личното им достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилие върху тях.

Чл.41. Учителят няма право да отстранява ученик от учебен час или от извънурочни и извънучилищни дейности и да отклонява учениците от учебни занятия.

Чл. 42. Учителят организира и провежда учебно-възпитателната работа по учебния предмет, по който е назначен, проверява и оценява знанията на учениците, съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социалната среда.

Чл. 43. Учителят се явява на работа 15 минути преди започване на учебното време, влиза в час в момента на втория звънец и не задържа учениците след биенето на звънеца за излизане от час.

Чл.44. Учителят посреща учениците преди първия час на входната врата на сградата и след биене на звънеца за край на голямото междучасие и извежда учениците от последния час.

Чл.45. Уведомява директора или заместник- директора при отсъствие от работа по здравословни причини и представя болничен лист до два дни от издаването му.( Чл.9 ал.2 от НМЕР) Ако може предлага заместник, в противен случай отговорността остава на директора или заместник- директора, които избират вътрешно или външно заместване.

Чл.46. Предварително/най-малко 5 дни/ писмено уведомява директора при извеждане на учениците извън училищната сграда на наблюдения, практически занимания, изложби, концерти, екскурзии и др.

Чл.47. При участие на учениците в регионални, национални и други състезания, учителят придружаващ училищния отбор е длъжен да подотви следните документи: списък на отбора с отбелязян клас на обучение и ЕГН на състезателите, подписан от учителя-водач и директора на училището и заверен с училищния печат; лична карта или паспорт на навършилите 14 г., а за останалите акт за раждане; лична ученическа карта; ксерокопие на личните ученически карти, заверено от директора на училището /подпис и печат/; документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани дата и място на прегледа, името и печата на лекаря, както и състезанието, за което е извършен прегледът; застрахователна полица “Злополука”, отборна по вид спорт, осигуряваща застрахователна защита на отбора.

Чл. 48. След приключване на учебните занимания за деня оставя дневника за съхранение в учителската стая

Чл.49. Учителите от училището нямат право да дават частни уроци на учениците от училището, в което работят и да ползват мобилен телефон по време на учебните часове.

Чл.50. Забранено е на учителите да организират дейности с учениците на политическа, религиозна и етническа основа.

Чл.51.Учителите са длъжни да спазват изготвените и утвърдени от директора графици в училище.

Чл.52. Учителите, ако ще отсъстват по здравословни или други причини са длъжни да осигурят заместник и да информират заместник – директор УД или директор за ситуацията. Ако не са в състояние да намерят заместник, уведомяват също ръководството. Заместването може да е вътрешно или външно. Тази ситуация е валидна и за Мярка „Без свободен час”, за която има списъкв учителска стая за заместващи /утвърден от директора/ и банка кадри в сайта на РУО – Пловдив.

Само в случаите на изчерпване на възможностите за осигуряване на правоспособни учители в съответствие с изискванията на Инструкция №2 от 29.07.1994 г.

Директорът осигурява заместване с:

         Учители с образователно –квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” или „професионален бакалавър”, които не са специалисти по дадения учебен предмет.

         Учители, възпитатели, заместник –директор, педагогически съветник

         При необходимост се прави промяна на седмичното разписание , чрез съгласуване с РУО – Пловдив

При невъзможност да бъде осигурен заместник с оглед опазване живота и здравето на учениците, директорът изпълнява функциите на заместващ. Включването му като заместник по мярката се урежда с договор между него и работодателя му.

Училищната програма за часовете / които не се водят при отсъствие на титуляра от специалисти/ се приема на педагогически съвет съвместно с родители от Училищното настоятелство, които са излъчени като представители от класовете. Темите в училищната програма са във връзка с гражданско и здравно образование и развитието на учениците /в социален и обществен контекст/. Училищната програма се утвърждава от директора. Ако има някакви промени , във връзка с участие в мярката се актуализира Правилника за вътрешния трудов ред

Документацията по мярката се следи стриктно от директор и отговорни лица, на които им е възложено със заповед.

Директорът осигурява контрол по различните дейности по мярката :

Попълнена документация за заместване на отсъстващ учител, спазване на Правилника за вътрешния трудов ред, спазване на седмично разписание, дневен режим, спазване на тематичното годишно разпределение или утвърдената програма за водене на часове от неспециалист, проверява дали реално са взети часовете, счетоводните документи.

Дежурни учители

Чл.53. Дежурните учители са длъжни да:

 1. спазват утвърдения от директора график за дежурство;
 2. идват 30 минути преди започване на учебните занимания за установяване състоянието на училищната база и подготовката й за учебно-възпитателния процес;
 3. контролират графика за времетраене на учебните часове;
 4. организира отдиха на учениците през голямото междучасие, съобразно атмосферните условия;
 5. докладват на училищното ръководство за неизправности или нанесени щети на материалната база или констатирани нарушения;
 6. носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда;
 7. след биенето на първия учебен звънец предприема мерки за подготовка на учениците за учебен час.

Класни ръководители

Чл.54. Необходимо е да познава много добре учениците от класа, на който е класен ръководител, техните психически и индивидуални способности, интереси, битови и семейни условия и други.

Чл.55. Необходимо е да поддържат връзка с родителите /настойниците/ на учениците и своевремено да ги уведомяват за допуснати нарушения, неизвинени отсъствия или слаб успех от учениците.

Чл.56. Класните ръководители свикват най-малко два пъти родителски срещи през учебната година.

Чл.57. На първата родителска среща запознават родителите със системата за известяване състоянието на ученика и с правата и задълженията на родителите съгласно училищния правилник, както и запознават родителите с училищния учебен план.

Чл.58. В първия час на класа запознават учениците с училищния правилник, с техните права и задължения и с правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Чл.59. Контролират редовното посещение от учениците на учебните занятия и при допуснати 5 –10 неизвинени отсъствия уведомяват писмено родителите /настойниците/ – 1-во уведомително писмо.

Чл.60. Класният ръководител привежда в изпълнение решенията на ПС и законните нареждания на директора, които се отнасят до неговата паралелка и са свързани с цялостната организация на учебно-възпитателния процес.

Чл.61. Разрешава на отделни ученици да отсъстват по уважителни семейни причини до 3 дни на учебна година след писмено заявление от техните родители и 7 дни от директора с писмено заявление с входящ номер.

Чл.62.(1) Отговаря за правилното и редовно попълване и водене на училищната документация:

 1. дневник на паралелката;
 2. книга за подлежащите на задължително обучение ученици до 16-годишна възраст;
 3. ученическите книжки;
 4. главната книга;
 5. лекторска книга;
 6. друга документация, възникваща в процеса на работа.

(2) Попълва училищната документация само със син химикал, без да извършва поправки и корекции без знанието на директора.

Чл.63. Дава необходимите справки, отчети, информации и други, изисквани от училищното ръководство.

Чл.64. Прави предложения пред ПС за санкции и награждаване на ученици.

Чл.65. Съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност и дейността за провеждане на ЧК, както и планира собствената си дейност.

Учител, водещ полуинтернатната група

Чл.66. Изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните права.

Чл. 67. Води самоподготовката, организирания отдих и заниманията по интереси .

Чл.68. Изпълнява нормата си преподавателска заетост, определена с Наредба № 5 от 14.05.2002 г. – на МОН

Чл.69. Носи отговорност за резултатите от учебно-възпитателната дейност на учениците заедно с останалите преподаватели и поддържа постоянни взаимоотношения с класните ръководители и учителите.

Чл.70. Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците, взема необходимите мерки при направени нарушения.

Чл. 71. Поддържа контакти с родителите на учениците от ПИГ.

Чл.72. Напуска училищната сграда, след като изпълни нормата си преподавателска заетост.

Помощен и обслужващ персонал

Чл.73. Основните задължения по трудовото правоотношение се провеждат съгласно КТ, длъжностните характеристики, училищния правилник, съгласно ЗПУО

Чл.74. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са длъжни да :

 1. спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се уговорили;
 2. се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време;
 3. използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи;
 4. не употребявят алкохол или други упойващи вещества през работно време ;
 5. използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи;
 6. спазват техническите и технологичните правила, правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, училищния правилник и други законни нареждания на работодателя;
 7. Пазят грижливо училищното имущество и материално техническата база, както и да пестят разходването на ел.енергия, вода, отопление и др. материали;
 8. да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за него сведения;
 9. съгласуват работата си и да си оказват взаимопомощ и съдействие;
 10. изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, от колективния трудов договор и от характера на работата.

Чл.75. Работниците и служителите имат право:

 1. на своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните дейности и дела;
 2. да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за профсионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

 

Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

Раздел І

Редовно работно време

Чл.76. Училищният директор и заместник- директорът са с работно време от 8.00ч. до 16.30ч. Обедна почивка:Д: 13.00 – 13.30,ПД: 12.30.-13.00ч.

Чл.77. (1) Работното време на учителите, педагогически съветники логопеда е 8 часа дневно.( Педагогическият съветник и логопедът са педагогически специалисти и имат норма преподавателска работа)

(2) Логопедът обслужва в логопедичен кабинет район „Северен” гр. Пловдив. Неговото работно време от 15 септември до 28 септември е обхождане на децата и учениците от район „Северен” от 8.00 до 16.30ч.с обедна почивка от 12.00 часа до 12.30 часа. На 29.09.2016 г. и 30.09.2016 г. се извършва прием и записване на децата и учениците за учебната 2016/2017г. както следва: на 29.09.от 12.30 до 16.00 часа, а на 30.09. от 8.30 до 12.00 часа

На 01.10.2016 г. Директорът утвърждава график с работното време на логопеда от 01.10.2016 г. до 15.06.2017 г., което включва 20 учебни часа и един час консултации. Този график логопедът представя в РУО – Пловдив за всяка учебна година. Графикът не е постоянен, защото има промяна в групите. При промяна се утвърждава нов и се представя в РУО – Пловдив. Работното време в учебен период се добавя в този правилник с актуализация. След 15 юни работното време на логопеда е от 8.00 часа до 16.30 часа с обедна почивка от 12.00 часа до 12.30 часа.

(3) Педагогическият съветник е със следното работно време:

Понеделник: 08:00- 14:00ч.

Вторник: 12:00- 18:00ч.

Сряда: 08:00- 14:00ч.

Четвъртък: 08:00- 14:00ч

Петък: 12:00- 18:00ч

                  (4) В рамките на установеното работно време учителите, възпитателите, педагогическия съветник и логопеда са длъжни да бъдат в училище за:

 1. изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно Наредба № 5 от 14.05.2002 г. на МОН за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета и утвърдения Списък – Образец 1 за учебната година;
 2. участие в педагогически съвети и провеждани оперативки;
 3. класни и общи родителски срещи;
 4. сбирки на методическите обединения и училищните комисии;
 5. провеждане на възпитателна работа;
 6. провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях;
 7. срещи с родителите;
 8. други задачи,възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата длъжност.

(3) След изпълнение на изброените в чл.2 задачи учителите могат да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес.

Чл.78. (1) По време на ваканциите учителите работят в рамките на 8 часов работен ден от 8.00 до 16.30 часа с обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.

        (2) В периода, в който логопедът не е ангажиран с обследване, консултации и часове работи в рамките на 8 часов работен ден от 8.00 до 16.30 часа с обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.

Чл. 79. Непедагогическият персонал е на 8-часов работен ден, както следва :

1. чистачки І смяна                                 от   6.30 до 15.00 часа;

2. чистачки ІІ смяна                               от 12.00 до 20.30 часа;

/Този посменен режим е за времето с учебни занятия./

Редовна смяна за чистачки в неучебно време: от 08.00 -16.30 ч.

3. ЗАС                                                     от 08.00 до 16.30 часа;

4. счетоводител                                      от 08.00 до 12.30 часа;

5. работник по ремонт и поддръжка     от 8.00 до 16.30 часа.

Раздел ІІ

Почивки

Чл.80. Почивките в работния ден се ползват при спазване на изискванията на раздел ІІІ от КТ и Наредба за работното време, почивки и отпуски.

Чл.81. Педагогическият и непедагогическият персонал, който е с 8 часов работен ден, ползва почивка от 30 минути, които не се включват в работоното време, както следва:

1. чистачки І смяна                                 от 10.00ч. до 10.30 ч.

2. чистачки ІІ смяна                               от 16.00ч. до 16.30 ч.

3. чистачки редовна смяна                         от 12.00ч. до 12.30 ч.

3. ЗАС                                                     от 13.00ч . до 13.30 ч.

4. работник по ремонта                         от 12.00ч. до 12.30 ч.

чл.82. Празничните/ официалните/ дни през учебната година се ползват съгласно чл.154 от КТ са: 1 януари- Нова година; 3 март- Национален празник; 1 май- Ден на труда; 6 май- Гергьовден; 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; 6 септември- Ден на Съединението; 22 септември- Ден на независимостта; 1 ноември- Ден на народните будители- неприсъстявен за всички учебни заведения; 24 декември- Рождество Христово; Великден- два дни / неделя и понеделник/

ЧЛ.82А Участието на учениците в различни мероприятия на 1 ноември- Ден на народните будители и на 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост- официални празници е доброволно. То се декларира писмено пред директора най малко една седмица преди това.

Положеният труд е извънреден на общо основание и се заплаща не по малко от удваения размер на трудовото възнаграждение: Пример: първа надница 20 лв., за 24 май ще получи 40 лв.

Директорът издава заповед, с която се регламентира участието, задълженията и заплащането на учителите.

         Чл.82 Б Участието на учителите в различни дейности в почивните дни събота и неделя се разрешава с писмена заповед на директора най- малко три дни преди това.

         Положеният труд е извънреден на общо основание и се заплаща не по- малко 50% от трудовото му възнаграждение: Пример: една надница- 20 лв., за събота – 30 лв.

Раздел ІІІ

Отпуски

Чл.83. Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал в училището се определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ, Наредба за работното време, почивките и отпуските и КТД.

Чл.84. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 56 работни дни, от които по чл.155 ал. 3 от КТ – 48 раб. дни и 8 раб. дни като член на съюза на работодателите за работа на ненормиран работен ден .

Чл.85. (1) Педагогическите специалисти ползват платен годишен отпуск на основание чл.155 ал. 3 от КТ и чл. 24, ал. 1 от НРВПО в размер на 48 работни дни.

        (2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през ваканциите, като по изключение, когато важни причини налагат това, може да се ползва през учебно време.

Чл.86. По-големи размери на платения годишен основен и удължен и допълнителен отпуск на членовете на трудовия колектив в училище могат да се уговарят в КТД, както и между страните на трудовото правоотношение.

Чл.86А Пет работн дни преди ползване на платен годишен отпуск, служителите са длъжни да си подадат заявления за ползване.

Г Л А В А   П Е Т А

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Чл. 87За неизпълнение на професионалните си задължения, нарушения на трудовата дисциплина, училищния правилник и правилника за вътрешния трудов ред работниците и служителите носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

Чл. 88. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение задълженията, произтичащи от длъжностната характеристика, ЗПУО и чл.187 от КТ

Чл. 89. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказания съгласно глава ІХ, раздел ІІІ на КТ.

         забележка

         предупреждение за уволнение

         уволнение

Г Л А В А   Ш ЕС Т А

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Раздел І

Имуществена отговорност

Чл.90. Работодателят, педагогическият и непедагогическият персонал носят имуществена отговорност съгласно КТ, законовите разпоредби в страната и нормативната база за системата на народната просвета.

Чл. 91. Имуществена отговорност носят и учениците, които при умишлена повреда на училищното имущество възстановяват нанесените щети в 10-дневен срок от откриване на виновните ученици.

Раздел ІІ

Други видове обезщетения

Чл. 92. Другите видове обезщетения се изплащат на училищния директор, педагогическия и непедагогическия персонал при спазване гл. ХІ, раздел ІІІ на КТ и Постановление № 31 на МС от 11.02.94 г. за увеличение в някои случаи на размера на обезщетението по чл.222,ал.3 от КТ – ДВ, бр.16 от 94 г., доп. Бр.60 от 96 г.

Г Л А В А   С Е Д М А

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 93. Педагогическият персонал имат право на участие в квалификационни форми, на професионално развитие и израстване и методически изяви. Годишните средства за квалификация на учителите се определя в размер не по- малък от 0,8 % от годишните средства за работна заплата чл. 31 от КТД от 30 юни 2010г.Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.

Чл. 94. Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация се сключва между училищния директор и членовете на педагогичесия и непедагогическия колектив на основание чл. 234 от КТ Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за директорите – и на управленската им компетентност.

(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват:

1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието, както и родител от обществения съвет – при атестиране на директорите;  

2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.

(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист.

(6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната комисия:

1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка;

2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист;

3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа;

4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа подкрепа.

(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.

(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

(9) При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.

Г Л А В А   О С М А

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

От 01.01.2007г. с решение на ОбС- Пловдив, училището е на делегиран бюджет, а второстепенен разпоредител на средствата е директорът на училището.

Чл. 95. Трудовото възнаграждение в училище се изплаща в пари лично на работника или служителя по ведомост авансово или окончателно всеки месец на два пъти, както следва:

 1. аванс на 15-то число на текущия месец;
 2. заплати на 29 число на текущия месец

Чл.96.Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно вътрешни правила за работна заплата.

Чл.97. Нормите за задължителна преподавателска заетост на педагогическия персонал се определят с Наредба. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормите за численост на персонала в системата на народната просвета на МОН и МФ.

Чл.98. Допълнителните и другите трудови възнаграждения на трудовия колектив в училището се изплащат при спазване на вътрешни правила за работна заплата.

Чл.99. Възнаграждение за допълнителен труд се получава само след сключен допълнителен трудов договор между директора на училището и работника или служителя по чл. 110 от КТ

Чл.100. Трудът на базовите учители в училище се заплаща съгласно Писмо № 91-00-96 от 17.07.95 г., доп. С писмо №91-00-96 от 23.10 95г. на МОМН.

Чл.101. Членовете на трудовия колектив в училище получават три пъти годишно допълнително трудово възнаграждение – за Коледа, за 24. 05. И за 15-септември само при наличие на парични средства в училището.

Чл.102. При заместване по програма „На училище без отсъствия” – Мярка „Без свободен час”за един учебен час е по 6.10 лв. с включени осигуровки.

Г Л А В А   Д Е В Е Т А

СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 103. Средствата за СБКО се осигуряват от работодателя.

Чл. 104. Начинът на използване и разпределение на средствата за СБКО се определя с решение на общото събрание на педагогическия и непедагогическия персонал за срок от една календарна година.

Чл. 105. Общото събрание, във връзка със СБКО, се провежда през м. януари на текущата година.

Чл.106. Работодателят осигурява средства за безопасно работно облекло и униформено работно облекло на служителите и учителите в размер не по- малко от една минимална работна заплата, а за непедагогическия персонал в размер не по- малко от 250 лв., съгласно Наредба за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС №10 от 20.01.2011г., Наредба№1 от 09.04.2012г. и чл.284 от КТ за специално работно облекло и лични предпазни средства.

Г Л А В А  Д Е С Е Т А

Участие на учителите и служителите

в управлението на училището

Чл.107. Работодателят се задължава да обсъди предварително със СБУ и КТ“Подкрепа“ всички въпроси, свързани със:

         съществени структурни промени в училище

         съществени изменения я предмета на дейността на училището

Чл.108. Работодателят задължително поканва СБУ и КТ“Подкрепа“ да участват в подготовката на проектите на решения, документи, наредби, заповеди и др., които се отнасят до трудовите и осигурителните отношения.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

Синдикална дейност

Чл.109 За осъществяване на нормални условия за синдикална дейност директорът безвъзмездниюо предоставя помещение, телефон, факс, ксерокс, интернет и др. материали.

Чл.110. Директорът предоставя платен годишен отпуск за календарната година:

         72 часа за председателите на СО в училището

         42 часа за секретарите на СО в училището

Чл.111. За осъществяване на задачи с обществено значение редовите синдикални членове използват платен отпуск в размер на 40 часа годишно след представяне на съответен документ от синдикалното ръководство.

Чл.112. Работодателят се задължава да осигури пълна и обективна информация по въпросите на трудовите и осигурителни отношения при поискване от синдикатите.

Чл.113. Синдикатите се задължават да съдейства активно в изясняването и решението на възникнали социални, икономически, трудовоправни, индивидуални и колективни конфликти.

Чл. 114.Синдикатите упражняват системен контрол и въздействие за спазване на трудовото законодателство и нормативна база в училището.

Заключителни наредби

§ 1. Действието на настоящия правилник се разпростира по отношение на учлищното ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал.

§ 2. Етичния кодекс за работа с деца е неразделна част от длъжностната характеристика на всеки служител.

§ 3. Училищният директор запознава целият трудов колектив с настоящия правилник.

§ 4. Неизпълнението на правилника за вътрешния трудов ред е нарушение на трудовата дисциплина.

§ 5. Контролът по изпълнението на правилника се възлага на заместник-директора на учебното заведение .

§ 6. Правилникът влиза в сила от 09.09. 2016 г.