Цели

  • Полагане на системни и целенасочени грижи за цялостното развитие на учениците. 
  • Изграждане на съзнателни и способни граждани. 
  • Обогатяване и развитие на ценностната система на децата в норми и отношения.
  • Изграждане и развитие на индивидуалните способности и дарби на учениците.
  • Формиране и обогатяване на интелектуалното, нравственото, физическото и общокултурно развитие на учениците.