Информация "Твоят Час"

Уважаеми родители, колеги, ученици,
В началото на учебната 2016/2017 г. в НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив стартира Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

image1

От 15.09.2016 г. до 02.10.2016 г. ще бъдат раздадени анкети за заявяване на желание за избор и участие в извънкласни дейности към НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив. Желаещите ученици могат да се обърнат към класните си ръководители, за да им бъде предоставена анкета, предоставена от Съвета „Твоят час“. Анкетният формуляр трябва да се попълни до края на месец септември 2016 г. и да бъде предаден на класния ръководител.
След приключване на попълването на анкетите Съветът „Твоят час“ ще извърши обобщение на резултатите и ще ги представи на директора на училището Иван Пенев за одобрение, а на педагогически съвет и на общо събрание ще бъдат предложени и избрани извънкласни дейности, ръководители и брой деца в групи.