Съвет "Твоят час"

Уважаеми родители, колеги, ученици,
В началото на учебната 2016/2017 г. в НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив вече стартира Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

image3

В НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив бе създаден Съвет "Твоят час" в помощ на директора, ръководителите на извънкласните дейности, родителите и техните деца – ученици. В състава си той включва:
1. Мария Янкова Жилова – Председател (Педагогически специалист)
2. Димитър Емилов Богданов - Секретар (Педагогически специалист)
3. Миглена Валериева Флорова - Член на съвета (Педагогически специалист)
4. Галина Костова Георгиева-Иванова - Член на съвета (Родител)
5. Климентина Юлианова Велкова - Член на съвета (Родител)
6. Стефка Георгиева Димитрова - Член на съвета (Родител)
7. Красимир Христов Христов - Член на съвета (Представител на Общината)

Педагогическите специалисти бяха избрани на Педагогически съвет. Родителите бяха избрани на заседание на училищното настоятелство. Представителят на Община Пловдив бе включен към съвета „Твоят час“ на основание на заповед на кмета на гр. Пловдив инж. Иван Тотев.