Твоят час

Уважаеми родители, колеги, ученици,

В началото на учебната 2016/2017 г. в НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив стартира Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

        image1

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишава не на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

        image2

Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

image3

Във всяко едно училище се създава Съвет "Твоят час" в помощ на директора, ръководителите на извънкласните дейности, които се предлагат в училището, родителите и техните деца – ученици към НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив.

За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се създават съвети за обществен мониторинг „Твоят час“.

Съветът „Твоят час“ е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.

Съветът „Твоят час“ се създава по инициатива на директора на училището. Броят на участниците в съвета е нечетен, определя се от директора и включва: до 7 родители; представител на общината за общинските училища; до 3-ма представители на педагогическите специалисти, избрани от педагогическия съвет на училището и до 3 представители на юридически лица с нестопанска цел и/или представители на местната общественост и/или на училищната общност.

За учебната 2016/2017 година представителите на родителите се определят от училищното настоятелство, а за 2017/2018 и следващи учебни години - от обществения съвет на училището.

Видът на извънкласните дейности в училището се определя в зависимост на групирането на училищата, извършено въз основа на система от показатели за концентрацията на ученици с обучителните затруднения и в риск от преждевременно напускане на образователната система.

За определяне на конкретните извънкласни дейности, броят и съставът на групите в училището, както и ръководителите на групите, всяко училище разработва и прилага училищен механизъм за идентифициране на обучителните затруднения и за идентифициране на интересите на учениците. Училищният механизъм се разработва съвместно със Съвета „Твоят час“.

Желанията на учениците за участие в занимания по интереси се идентифицират с проучване чрез анкетна карта, която ще трябва да попълни всяко едно дете-ученик в началото на учебната 2016/2017 г. (от 15.09.2017 г. до 02.10.2017 г.).

Потребностите на учениците за включването им в дейности за преодоляване на обучителни затруднения се идентифицират с проучване чрез индивидуална образователна карта.

Обобщените резултати от анкетните проучвания за необходимите дейности за преодоляване на обучителни затруднения се въвеждат в електронната платформа.

 

Съвет "Твоят час"

Информация за проект "Твоят Час"

Клубове "Твоят час"