Отдаване под наем на сграда, нежилищен имот – публична общинска собственост

НАЧAЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр. Пловдив

град Пловдив, ул. „Зайчар“ № 7, тел.: 032/954-066; 032/953-039, ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОБЯВА

На основание чл.98, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета с Решение № 172, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив, Решение № 422 от 12.06.2018 г. на Таня Желева Дачева, на длъжност Заместник-директор УД при НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив, Изпълняваща длъжността Директор на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив, съгласно Заповед № РД-10-543 / 22.05.2018 г. на Директора на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив, НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив,

ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на процедура на публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на сграда, нежилищен имот – публична общинска собственост, предоставена за управление на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив, с идентификатор 56784.506.477.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, представляваща сграда за търговия със застроена площ от 21 кв.м., находяща се в гр. Пловдив, ул. „Зайчар“ № 7, попадаща в поземлен имот с идентификатор 56784.506.477 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: за закуски и напитки на учениците в НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив, съгласно Акт за публична общинска собственост № 49 от 20.05.1998 г., Акт за публична общинска собственост № 1125 от 03.02.2012 г.“
2. Вид на процедурата: Публично оповестен конкурс по смисъла на Глава девета от НРПУРОИ на Общински съвет – Пловдив.
3. Срок за отдаване под наем: 5 години, считано от датата на сключване на договор за наем.
4. Начална конкурсна цена за квадратен метър: 2.00 лева на квадратен метър за месец или общо в размер на 42.00 лева за месец, без включен ДДС.
5. Цена на конкурсната документация: 20.00 лева. Конкурсната документация се закупува, като се заплаща на касата на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив, ул. „Зайчар“ № 7 и се получава след заплащането й до 28.06.2018 г., всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 часа.
6. Депозит за участие в конкурса: 100.00 лева, платими в брой на касата на училището или по банкова сметка на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив: Банка: „Инвестбанк“ АД, клон Пловдив, IBAN: BG 39 IORT 73753102006600, BIC: IORTBGSF. Депозитът за участие се внася до 16:00 часа на 28.06.2018 г., включително.
7. Оферти се подават в канцеларията на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив до 28.06.2018 г. включително, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 часа.
8. Дата на провеждане на конкурса: 29.06.2018 г. (петък), с начален час за провеждане на конкурса: 10:00 часа.
9. Място на провеждане на конкурса: в сградата на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив, на адрес: гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. „Зайчар“ № 7, ет.1, класна стая.
10. Лице за контакт: Милен Стайков, тел. за информация: 0898 634763.


ТАНЯ ЖЕЛЕВА ДАЧЕВА
Заместник-директор УД при НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив
Изпълняваща длъжността Директор на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив,
съгласно Заповед № РД-10-543 / 22.05.2018 г. на Директора на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив


МИЛЕН СТАЙКОВ
Заместник – директор АСД при НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив
Председател на Комисията назначена със Заповед № РД-10-550 от 28.05.2018 г. на Директора на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив