ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

обява

О Б Я ВА

По чл.98 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет Пловдив

                      Обявява се провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ, с площ от 116,25 кв.м., с предназначение на обекта – ученическо столово хранене, част от имоти публична общинска собственост, актувани с Акт за публична общинска собственост №49/20.05.1998г., предоставени за управление на НУ „Христо Ботев”, попадащи в Поземлен имот с идентификатор 56784.506.477 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, на 1(първия) етаж в двуетажна масивна Сграда за образование с идентификатор 56784.506.477.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, с адрес: град Пловдив, район “Северен”, ул.“Зайчар”№7.

  • Цената на конкурсните книжа е 20,00 лв. Цената на конкурсната документация се заплаща по банкова сметка на НУ „Христо Ботев”, а именно: Банка   „ИНВЕСТБАНК” АД, IBAN: BG39IORT73753102006600, BIC: IORTBGSF и документацията се получава, след представяне на документ за платената сума, от канцеларията на НУ „Христо Ботев”, телефон за контакт 032/ 954-066; 032/ 953-039, като получаването може да се извършва от 8,30 до 16,30 часа всеки работен ден, считано от деня на публикуването на обявата до 29.06.2016г.
  • Размер на депозитна вноска за участие в конкурса: 200 лв., която се заплаща по посочената банкова сметка на НУ „Христо Ботев”.
  • Началната ценаза отдаване под наем на Училищния стол е определен в размер на 29.06лв., която е определена съобразно минимално определените размери за наеми на помещения, общинска собственост, съгласно Наредба за началния размер на наемните цени за имоти-общинска собственост на Общински съвет–Пловдив и Тарифа-Приложение №1.
  • Срок на договора за наем - 5 /пет/ години, считано от датата на сключване.
  • Оглед на обекта – предмет на конкурса, може да се извършва от 13:00ч. до 16:30ч. в работните дни до 29.06.2016г., след закупуване на конкурсната документация, заявка в деловодството на телефон 032/ 954-066; 032/ 953-039 и представяне на документ за закупената конкурсна документация.
  • Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса - до 12:00ч. на 30.06.2016г.Дата на провеждане на публично оповестения конкурс: 30.06.2016г. от 13:30 часа.
  • Място на провеждане на конкурса: Класна стая, ет.1 в сградата на НУ „Христо Ботев” в град Пловдив, район „Северен“, ул. “Зайчар” №7,   от комисия, назначена със Заповед 474/07.06.2016г. на Директора на НУ „Христо Ботев”.
  • Телефони за допълнителна информация: 032/ 954-066; 032/ 953-039.

ДИРЕКТОР НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“–ИВАН ПЕНЕВ