Общественa поръчка

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без обявление по смисъла на чл.16, ал.7, т.2 от ЗОП, с предмет на поръчката:„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителнa групa (6 г.) и учениците от І до ІV клас за учебната 2015 / 2016 година при НУ „Христо Ботев”, находящо се на територията на гр. Пловдив”.

Доклад по чл. 92а, ал.5 от ЗОП

Решение по чл. 92а, ал.6 от ЗОП