Документи ЗПУО

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ„ХРИСТО БОТЕВ”  ГР. ПЛОВДИВ 

 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

УЧЕБЕН ПЛАН

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ФОРМИ НА ОБУЧЕИЕ 2020/2021г.

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ПЛАН

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2020/2021 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2020/2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2020/2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2020-2024)

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2020/2021 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2020/2021 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден