Документи ЗПУО

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА
НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
В НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ПЛОВДИВ
ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА МЕРКИ
ЗА
РАБОТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ПЛОВДИВ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ„ХРИСТО БОТЕВ”  ГР. ПЛОВДИВ 

 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

УЧЕБЕН ПЛАН

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ФОРМИ НА ОБУЧЕИЕ 2020/2021г.

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ПЛАН

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2021/2022 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2021/2022 г.

ПЛАН

за работа с изоставащи и застрашени от изпадане ученици

за учебната 2021/2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2021/2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2020-2024)

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2021/2022 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2021/2022 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

ПОЛИТИКА
ЗА
РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
В НУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ПЛОВДИВ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ПОЛИТИКА
ЗА
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
НА ДЕТЕТО И УЧЕНИКА В
НУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ПЛОВДИВ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА В
НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.