Документи ЗПУО

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА
НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
В НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ПЛОВДИВ
ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА МЕРКИ
ЗА
РАБОТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ПЛОВДИВ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ„ХРИСТО БОТЕВ”  ГР. ПЛОВДИВ 

 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

УЧЕБЕН ПЛАН

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ФОРМИ НА ОБУЧЕИЕ 2021/2022г.

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ПЛАН

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2021/2022 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2021/2022 г.

ПЛАН

за работа с изоставащи и застрашени от изпадане ученици

за учебната 2021/2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2021/2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2020-2024)

НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

 за учебна 2021/2022 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2021/2022 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

ПОЛИТИКА
ЗА
РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
В НУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ПЛОВДИВ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ПОЛИТИКА
ЗА
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
НА ДЕТЕТО И УЧЕНИКА В
НУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ПЛОВДИВ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА В
НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.