Правилници и документи

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЧАЛНО

УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

за учебна 2016/2017година

в съответствие с разпоредбите на

ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

в сила от 01.08.2016 г.

ПРИЕТ  С РЕШЕНИЕ № 5 НА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ №13 ОТ 02.09.2016г.

УВОД

Начално училище ”Христо Ботев”, град Пловдив е създадено през 1918 година. Носител е на орден „Кирил и Методий” II степен и за дейности в областта на екологичното възпитание на учениците със званието и знамето „Зелен флаг”. То е базово към ПУ „Паисий Хилендарски”. В НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив се осъществява обучение и възпитание на деца в полудневна по подготвителна смесена III и IV група и ученици от I до IV класове в oобщообразователни паралелки и  групи за целодневна организация на учебния ден.

І. Вид на училището

Чл. 1. Начално училище „Христо Ботев”, гр. Пловдив е общинско училище. Според вида на подготовката, която дава е неспециализирано, начално училище, в което се обучават ученици от първи до четвърти клас в съответствие с чл. 36, 37 и 38 от Закона за предучилищно и училищно образование. Учениците завършват в него начален етап на основна образователна степен.

Чл. 2. Начално училище „Христо Ботев”, гр. Пловдив има разкрита полудневна подготвителна смесена  III и IV група за учебна 2016/2017 година, в съответствие с чл. 56 от Закона за предучилищното и училищно образование – предучилищното образование може да се осигурява и от училища, които имат условия за това, според държавния образователен стандарт.

II. Адрес и Булстат на НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив

Чл. 3. Адресът на училището е: гр. Пловдив п.к. 4003, район Северен, община Пловдив, област Пловдивска, ул. „Зайчар” № 7; Булстат: 000453214

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 4. НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив осигурява условия за:

 1. Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание.
 2. Усвояване и формиране на общочовешките и национални ценности, добродетели и култура.
 3. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
 4. Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.
 5. Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техният език, религия и култура.
 6. Недопускане налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра.

Чл. 5. (1) НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдивсе базира на следнитепринципи в системата на предучилищното и училищното образование:

 1. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.
 2. Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със:

   – единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;

 – ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

   – равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

   – равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

   – запазване и развитие на българската образователна традиция;

   – хуманизъм и толерантност;

   – съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

   – иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

   – прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

   – автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

   – ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието. 

(2) Основните цели на предучилищното и училищното образование са:

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

  2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

  3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

  4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

  5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

  6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

  7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

  8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

  9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

  10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

  11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

  12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

 Чл. 6.(1)НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив провежда държавата образователна политика спрямо българите, живеещи извън Република България, които желаят пълноценно да се интегрират в българската образователна система, като продължат образованието си в българско училище на територията на страната.

(2) Условия за прием на български ученици, върнали се от чужбина:

 1.  Представя се документ от училището, където е учил ученикът, преведен и при необходимост легализиран.

Чл. 7. НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив провежда политики за повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище. 

Чл. 8. (1)Системата на предучилищното и училищното образование в НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив осигурява условия за:

  1. ранно детско развитие и подготовка на децата за училище;

  2. придобиване на начално образование на основна образователна степен;

  3. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез информално учене. 

 (2) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот.

  (3) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование. 

(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67 от ЗПУО, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

  (5) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

(6) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

  (7) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.  

Чл. 9. (1) Задължителното предучилищно и училищно образование в държавните и в общинските детски градини и училища е безплатно за децата и учениците.

  (2) Училищното образование в държавните и в общинските училища е безплатно и след задължителната училищна възраст за:

  1. българските граждани;

  2. гражданите на друга държава членка;

  3. гражданите на трети държави:

  а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

  б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и за членовете на техните семейства;

  в) приети по актове на Министерския съвет;

  г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;

  д) за които това е предвидено в специален закон;

  е) търсещи или получили международна закрила в страната.

  (3) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища в Република България при условията и по реда за българските граждани.

  (4) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците.

 (5) Извън случаите по ал. 2 граждани на трети държави, навършили задължителната училищна възраст, се обучават в държавните и в общинските училища срещу заплащане на такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.  

Чл. 10. (1) За осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците, както и за училищното образование на учениците по чл. 9, ал. 2, може да получи държавна субсидия при условията и по реда на ЗПУО.

(2) Приемът на деца и ученици се извършва в началото на всяка учебна година при условия и по ред, определени, както следва:

1. За деца в подготвителна група за следваща учебна година се приемат документи в училището на хартиен носител, които съдържат копие от акт за раждане и заявление от родител/настойник след издаване на Заповед на директора.

2. За бъдещи ученици в първи клас се изчаква разпоредба от Община Пловдив, на база на която в края на месец март директорът издава заповед за реда и условията за прием (подаване на документи и на електронен носител).

Чл. 11. (1) Предучилищното и училищното образование в НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив е светско.

  (2) В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.  

Чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор.

  (2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители. 

Чл. 13. (1) Официалният език в системата на предучилищното и училищното образование НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив е българският.

  (2) Предучилищното и училищното образование се осъществяват на български език.

 (3) Изучаването и използването на българския език в системата на предучилищното и училищното образование е право и задължение на всеки български гражданин.

  (4) Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да изучават и майчиния си език при условията и по реда на ЗПУО и под грижата и контрола на държавата. 

Чл. 14. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се осигуряват условия за усвояване на български книжовен език.

  (2) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца и ученици, които се обучават в системата на предучилищното и училищното образование.

  (3) Усвояването на българския книжовен език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч. 

Чл. 15. (1) Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на предучилищното и училищното образование чрез:

  1. обучение по образователното направление и по учебния предмет Български език и литература;

  2. обучение по останалите образователни направления и учебни предмети, по които обучението се осъществява на български език;

  3. процеса на общуване в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 16. За децата и учениците, за които българският език не е майчин, се създават допълнителни условия за усвояването му с цел подпомагане на образователната интеграция при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език. 

Чл. 17. (1) На пребиваващите в страната деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, независимо от тяхното гражданството, се осигурява безплатно обучение по български език при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език и в държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. 

 (2) На пребиваващите в страната ученици в задължителна училищна възраст, чиито родители са граждани на други държави членки и упражняват трудова дейност на територията на Република България, се осигурява и обучение по майчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

  (3) В детските градини и училищата, в които се обучават деца и ученици, търсещи или получили международна закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява при необходимост допълнително обучение по български език при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език и в държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. 

Чл. 18. Усвояването на българския книжовен език се изразява във:

  1. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за предучилищнотообразование по образователно направление Български език и литература;

  2. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка;

  3. спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни предмети, при дейностите по различните образователни направления, в които обучението се осъществява на български език, както и в заниманията по интереси;

  4. спазване на книжовноезиковите норми в системата на предучилищното и училищното образование при общуването на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с децата и учениците. 

Чл. 19. Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението по всички учебни предмети, с изключение на Чужд език, Майчин език и на учебните предмети, които се изучават на чужд език. 

Чл. 20. (1) Овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми на българския език от учениците е обект на проверка и оценка от учителя в учебните часове по учебния предмет Български език и литература.

  (2) Степента на усвояване на българския книжовен език от учениците се установява и чрез националните външни оценявания.

  (3)Спазването на книжовноезиковите норми в системата на предучилищното и училищното образование се подпомага и контролира от учителите и другите педагогически специалисти. 

Чл. 21. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности: 

1. компетентности в областта на българския език; 

2. умения за общуване на чужди езици;

 3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите; 

 4. дигитална компетентност; 

5. умения за учене; 

6. социални и граждански компетентности; 

7. инициативност и предприемчивост; 

8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 

9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети, а разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.

(3) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка чрез учебен план, който обхваща три раздела: 

1. раздел А – задължителни учебни часове; 

2. раздел Б – избираеми учебни часове; 

3. раздел В – факултативни учебни часове.    

IV. ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА, УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 22. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно време.

(2) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай че 15 септември, е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

Чл. 23. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях.

Чл. 24. (1) Учебната година включва два учебни срока.

(2) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

 (3) Продължителността на втория срок се определя със заповед на министъра на образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). За учебна 2016/2017 г. подготвителна група и всички класове завършват учебната година на 31.05.2017 г.

Чл. 25. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

Чл. 26. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.

(2) Учебният ден започва не по-рано от 8,00 ч. и приключва в 18,10 ч. (от понеделник до четвъртък), а в петък – в 17,40 ч.

(3) За Полудневна, смесена III и IV подготвителна група дейностите започват в 7,45 ч. и приключват в 13,45 ч.

(4) Началото и краят на учебния ден за училището се определят със заповед на директора на училището преди началото на всяка учебна година.

(5) Целодневната организацията на учебния ден се приема на педагогически съвет и се осъществява при условията и по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г.

Чл. 27. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:

1. тридесет и пет минути – в I и II клас;

2. четиридесет минути – в III и IV клас;

(2) Продължителността на учебния час по ал. 1, т. 1 – 2 се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.

(3) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.

(4) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и дейностите по отдих и физическа активност в целодневната организация на учебния ден.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението, и създава организация за уведомяване на родителите на учениците.

 Чл. 28. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците.

(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са със следната продължителност в сутрешните занятия, като се спазва разпоредбата за не по-малка почивка от 10 и не повече от 30 минути:

 – I и II клас  – по 15 минути между часовете и голяма почивка от 10:15 ч. до 10:40 ч. (25 минути);

 – III и IV клас по 10 минути между часовете и голяма почивка от 10:20 ч. до 10:40 ч. (20 минути).

(3) Директорът на училището осигурява за учениците поне една почивка не по-малка от 20 минути.

(4) Продължителността на часовете и почивките са определени в дневното разписание на училището и са записани подробно (за целодневната организация на учебния ден – дейности в учебни часове) в настоящия правилник.

Чл. 29. (1) Учебните часове от раздели А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с наредбата на министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква „ж” на Закона за здравето, и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.

(3) В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включва и часът на класа.

(4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на учебните часове съобразно организацията на учебния ден и спортната база в училището. Видът на спортната дейност се определя на педагогически съвет.

Чл. 30. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове при:

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;

    (2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

Чл. 31. Неучебното време включва:

1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда;

2. ваканциите;

3. неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 ЗПУО.

Чл. 32. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна ваканция.

Чл. 33. По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание, годишното тематично разпределение на учителите и заложени дейности в годишния план на училището, учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви на територията на град Пловдив и страната, училища сред природата, спортни инициативи, празници, тържества като се спазват разпоредбите на настоящия правилник, чл. 15 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и Наредба № 2 от 20.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

Чл. 34. (1) Часовете от седмичното разписание  и почивките между тях се провеждат в самостоятелен блок до обяд.

 (2) Учебните часове в НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив се провеждат само преди обяд за учениците от I до IV клас включително, които не са включени в целодневна организация на учебния ден.

Чл. 35. Целодневната организация на учебния ден се организира за учениците в дневна форма на обучение, приета на Педагогически съвет № 13/02.09.2016 г. като включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.

Чл. 36. (1) Училището осигурява целодневната организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от I до IV клас.

 (2) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември и финансовата възможност на училището да осигури учител в ГЦДОУД на класа.

(3) След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните групи за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой – 27.

Чл. 37. (1) Училището разработва годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата му.

(2) Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден се приема от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището в срок до 15 септември.

(3) Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси.

Чл. 38. При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.

Чл. 39. (1) За дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за заниманията по интереси учениците от една или няколко паралелки от един клас могат да се разпределят в смесени групи.

  (2) В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.

Чл. 40. Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които е в съответствие с чл. 27, ал. 1 от настоящия правилник.

Чл. 41. За учениците от I до IV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва: самоподготовка – 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа; интереси – 2 учебни часа.

 Чл. 42. (1) Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват:

1. организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката;

2. осигуряване на време за обедното хранене на учениците.

(2) Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка при възможност.

Чл. 43. (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват:

1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;

2. усвояване на начини и методи за рационално учене;

3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;

4. подготовка за контролни работи;

5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;

6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката;

7. консултации с учители по различни учебни предмети.

(2) Консултациите по ал. 1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 ЗПУО.

(3) Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката.

Чл. 44. (1) Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план.

(2) Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в тематични разпределения, които са част от годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

Чл. 45. (1) Държавният образователен стандарт за учебния план определя рамкови учебни планове по класове, етапи и степени на образование в зависимост от вида на образованието и спецификата и формите на обучението.

  (2) Рамковият учебен план съдържа:

  1. броя на учебните седмици по класове;

  2. наименованията на учебните предмети и/или модулите, включени в раздел А;

  3. годишния брой на учебните часове, определени за изучаването на всеки от учебните предмети и/или модулите, включени в раздел А, по класове и начален етап на основна образователна степен;

  4. общия годишен брой на избираемите учебни часове в раздел Б (ЗИП за II, III и IV класове);

  5. максималния годишен брой на факултативните учебни часове в раздел В (СИП за II, III и IV класове).

Чл. 46. (1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3 от ЗПУО в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа. 

 (2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

  (3) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител” или „треньор” по даден вид спорт.

(4) Педагогическият съвет на всяко училище съобразно възможностите на училището избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 ЗПУО.

(5) До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през следващата учебна година, от определените от педагогическия съвет (не се отнася за учениците от 2 и 3 клас).

(6) Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление до директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през учебната година, при записването им в училището (не се отнася за учениците от 2 и 3 клас).

(7) Въз основа на избраните спортни дейности учениците могат да се разпределят и в групи.

(8) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за съответния клас.

(9) Не се допуска промяна на броя на групите и на вида спортни дейности по време на учебната година.

 (10) При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна година директорът определя със заповед в срок до 15 септември учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи.

 (11) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни.

  Чл. 47. (1) Училището въз основа на съответния рамков или типов учебен план разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите си.

  (2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

  (3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година.

  (4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

Чл. 48. (1) Училищното образование се организира в последователни класове. 

  (2) Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на класа.  Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.

(3) Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

 (4) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност. 

 (5) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план. 

  (6) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуалната и самостоятелната форма на обучение. 

(7) При условията на ЗПУО за ученик от паралелка може да се организира и индивидуално обучение по отделен учебен предмет. 

(8) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(9) Формите на обучение в класовете се приемат на педагогически съвет преди началото на учебната година за съответната учебна година.

(10) Изключение – прилага се следната процедура:

1. Родителят, който желае детето му да се обучава в самостоятелна форма на обучение по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, подава заявление до директора на училището, в което ще бъде организирана самостоятелната форма на обучение. Заявлението следва да съдържа мотивите на родителя, които налагат съответната форма на обучение.

2. Директорът изпраща до РУО доклад със становище и по възможност документи (грамоти, сертификати от състезания и др.) в подкрепа на становището си, копие на заявлението на родителя.

3. Комисия от РУО, след свое заседание, уведомява писмено директора и родителя за взетото решение.

4. Родител, който желае детето му да се обучава в самостоятелна организация по чл. 67, ал. 2 от ЗПУО и чл. 18. ал. 1, 2 и 4 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование, следва да прилага следната процедура:

 – подава заявление до директора на училището, което да съдържа мотиви, налагащи съответната форма на организация. Съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. от родителя се изисква да приложи следните документи: копие от акта за раждане на детето; копие от лична карта на родителите; декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености; програма за развитие на детето със задължителни реквизити, посочени в чл. 18., ал. 3, т. 4 на Наредба № 5/03.06.2016 г.

 – Директорът изпраща доклад до РУО, като прилага копие от заявлението на родителя и изброените по-горе необходими документи.

 – Комисията, след заседанието си, уведомява писмено директора и родителя за взетото решение.

Чл. 49. (1) Училищното обучение в НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив за учебна 2016/2017 г. на основание решение на Педагогически съвет № 13/02.09.2016 г. се осъществява в дневна форма, а при необходимост и в индивидуална форма (при спазване на процедура).

 (2) Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от педагогическия съвет на училището.

Чл. 50. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове: подава се  заявление до директора от родителя/настойника и се описват причините;

3. ученици с изявени дарби: подава се заявление до директора от родителя/настойника и се прилагат документи, удостоверяващи изявените дарби;

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 ЗПУО;

5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 ЗПУО.

(3) Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план.

(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, както и условията и редът за утвърждаване се определят с ДОС за приобщаващото образование.

(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.

(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка.

(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно развитие.

(8) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:

1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата;

2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава – когато са в същото населено място, в което е болницата;

3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата.

(9) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.

Чл. 51. (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;

 3. ученици с изявени дарби;

 (3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.

(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена със заповед на директора на училището, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.

(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището, като следва:

 – януарска сесия – от 23 до 27 януари 2017 г.;

 – майска сесия – 22 до 26 май 2017 г.;

 – първа поправителна сесия – от 26 до 30 юни 2017 г.;

 – втора поправителна сесия – от 04 до 08 септември 2017 г.

 (6) Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки учебен срок.

 (7) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една редовна сесия два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(8) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1 ЗПУО.

Чл. 52. (1) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на информационните и комуникационните технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) При организация на обучението по ал. 1 ученикът и учителят са разделени по местоположение, но не непременно и по време.

(3) За прилагане на дистанционната форма на обучение училището:

1. разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

2. осигурява уеббазирана система за публикуване на училищния учебен план, на седмичното разписание, на електронните уроци, на домашните задачи и проекти, за регистрация на учениците и учителите;

3. електронните уроци се публикуват на уеббазираната система в зависимост от седмичното разписание на паралелката.

(4) Дистанционната форма на обучение може да се организира за обучение от I до IV клас включително по изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни.

(5) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.

(6) За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.

 (7) Ежегодно в срок до 30 юни ако училището има готовност, заявява в регионалното управление на образованието възможността да осигурява дистанционна форма на обучение за начален етап на основна образователна степен.

(8) Началникът на регионалното управление на образованието ежегодно до 15 юли обявява на интернет страницата на регионалното управление на образованието информация за училищата от областта, които осигуряват дистанционна форма на обучение.

(9) Учениците подават заявления за дистанционна форма на обучение само в училища, които организират тази форма.

Чл. 53. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

(2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за:

1. ученик със специални образователни потребности; 

2. ученик с изявени дарби;

(3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 1 се осъществява:

1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение;

2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това желание пред директора на съответното училище, и за които е изразено такова становище от екипа по чл. 188, ал. 1 ЗПУО;

3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за създаване на екип по чл. 188, ал. 1 ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип; в екипа при необходимост може да се канят и други специалисти;

4. екипът по чл. 188, ал. 1 ЗПУО има за цел да установи необходимостта от организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика;

5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за комбинирана форма на обучение в 30-дневен срок след издаване на заповедта на директора на училището за създаването на екипа;

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30 % от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма;

7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на училището;

8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните потребности на ученика; седмичното разписание се утвърждава от директора на училището;

9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма.

(4) Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 може да се осъществява по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови места на национални и международни състезания и конкурси:

1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал. 1 ЗПУО идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, оценка на индивидуалните му потребности и предлага на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма на обучение;

2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета, разработени по чл. 95 ЗПУО;

3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично разписание, съобразено с индивидуалните потребности на ученика след информиране на родителя/настойника;

4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма по един или няколко учебни предмета;

5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището;

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50 % от броя на учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма за основната степен на образование, и не повече от 30 % за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование.

Чл. 54. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

(2) В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часът на класа.

(3) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.  

V. ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 55.Дневното разписаниев НУ „Хр. Ботев”, гр. Пловдивза ученици от І до ІV клас, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование за учебна 2016/2017 г. и децата от Полудневна подготвителна смесена III и ІV група, както следва:

Дневно разписание за първи  клас:

1-ви час от 8:00 до 8:35 ч.

2-ри час от 8:50 до 9:25 ч.

3-ти час от 9:40 до 10:15 ч.

Почивка: от 10:15 до 10:40 ч.

4-ти час от 10:40 до 11:20 ч.

5-ти час от 11:30 до 12:05 ч.

Дневно разписание за  втори  клас:

1-ви час от 8:00 до 8:35 ч.

2-ри час от 8:50 до 9:25 ч.

3-ти час от 9:40 до 10:15 ч.

Почивка: от 10:15 до 10:40 ч.

4-ти час от 10:40 до 11:15 ч.

5-ти час от 11:30 до 12:05 ч.

Дневно разписание за  трети и четвърти  клас:

1-ви час от 8:00 до 8:40 ч.

2-ри час от 8:50 до 9:30 ч.

3-ти час от 9:40 до 10:20  ч.

Почивка:  10:20 до 10:40 ч.

4-ти час от 10:40 до 11:20 ч.

5-ти час от 11:30 до 12:10 ч.

6-ти час от 12:20 до 13:00  ч.

Забележка: След всеки учебен час в сутрешния блок следва почивка от 15 минути за първи и втори класове, а 10 минути за трети и четвърти класове, с изключение на посочената /по-голяма почивка/.  Преди часовете в ЦДО има също почивка 10 минути, когато не е отбелязана по-голяма.

Дневно разписание на дейностите в групите за целодневна организация – /ЦДОУД/  на учебния ден за учебна 2016/2017 г.:

Първи клас

ПИГ- І А,Б,В,Г от понеделник до четвъртък вкл.

ПИГ – І Д от понеделник, вторник, сряда и петък вкл.

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
1-ви час 12:20 12:55 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 12:55 13:05  
2-ри час 13:05 13:40 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:40 13:50  
3-ти час 13:50 14:25 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:25 14:35  
4-ти час 14:35 15:10 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:10 15:20  
5-ти час 15:20 15:55 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 15:55 16:15  
6-ти час 16:15 16:50 Занимания по интереси

ПИГ – IА,Б, В, Г в петък

Учебен час/Почивка Времетраене

Дейност

От До
Почивка 30 мин. 11:15 11:45  
1-ви час 11:45 12:20 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 20 мин. 12:20 12:40  
2-ри час 12:40 13:15 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 15 мин. 13:15 13:30  
3-ти час 13:30 14:05 Самоподготовка
Почивка 15 мин. 14:05 14:20  
4-ти час 14:20 14:55 Самоподготовка
Почивка 15 мин. 14:55 15:10  
5-ти час 15:10 15:45 Занимания по интереси
Почивка 30 мин. 15:45 16:15  
6-ти час 16:15 16:50 Занимания по интереси

ПИГ в I  „Д” в четвъртък

Учебен час/Почивка Времетраене

Дейност

От До
Почивка 30 мин. 11:15 11:45  
1-ви час 11:45 12:20 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 20 мин. 12:20 12:40  
2-ри час 12:40 13:15 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 15 мин. 13:15 13:30  
3-ти час 13:30 14:05 Самоподготовка
Почивка 15 мин. 14:05 14:20  
4-ти час 14:20 14:55 Самоподготовка
Почивка 15 мин. 14:55 15:10  
5-ти час 15:10 15:45 Занимания по интереси
Почивка 30 мин. 15:45 16:15  
6-ти час 16:15 16:50 Занимания по интереси

Втори  клас:

ПИГ – ІІ клас от понеделник до петък вкл.

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
1-ви час 12:20 12:55 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 12:55 13:05  
2-ри час 13:05 13:40 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:40 13:50  
3-ти час 13:50 14:25 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:25 14:35  
4-ти час 14:35 15:10 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:10 15:20  
5-ти час 15:20 15:55 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 15:55 16:15  
6-ти час 16:15 16:50 Занимания по интереси

Трети клас

ПИГ – ІІІ „А” клас – понеделник, сряда и четвъртък

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
1-ви час 13:10 13:50 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:50 14:00  
2-ри час 14:00 14:40 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:40 14:50  
3-ти час 14:50 15:30 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:30 15:40  
4-ти час 15:40 16:20 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:20 16:40  
5-ти час 16:40 17:20 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 17:20 17:30  
6-ти час 17:30 18:10 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – ІІІ „А” – вторник и петък

Учебен час/Почивка

Времетраене Дейност
От До
Почивка 30 мин. 12:10 12:40  
1-ви час 12:40 13:20 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:20 13:30  
2-ри час 13:30 14:10 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:10 14:20  
3-ти час 14:20 15:00 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:00 15:10  
4-ти час 15:10 15:50 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 15:50 16:00  
5-ти час 16:00 16:40 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:40 17:00  
6-ти час 17:00 17:40 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – ІІІ „Б” клас – понеделник,  сряда и четвъртък

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
1-ви час 13:10 13:50 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:50 14:00  
2-ри час 14:00 14:40 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:40 14:50  
3-ти час 14:50 15:30 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:30 15:40  
4-ти час 15:40 16:20 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:20 16:40  
5-ти час 16:40 17:20 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 17:20 17:30  
6-ти час 17:30 18:10 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – ІІІ „Б” – вторник и петък

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
Почивка 30 мин. 12:10 12:40  
1-ви час 12:40 13:20 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:20 13:30  
2-ри час 13:30 14:10 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:10 14:20  
3-ти час 14:20 15:00 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:00 15:10  
4-ти час 15:10 15:50 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 15:50 16:00  
5-ти час 16:00 16:40 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:40 17:00  
6-ти час 17:00 17:40 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – ІІІ „В” – вторник, сряда  и четвъртък

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
1-ви час 13:10 13:50 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:50 14:00  
2-ри час 14:00 14:40 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:40 14:50  
3-ти час 14:50 15:30 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:30 15:40  
4-ти час 15:40 16:20 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:20 16:40  
5-ти час 16:40 17:20 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 17:20 17:30  
6-ти час 17:30 18:10 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – ІІІ „В” – понеделник и петък

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
Почивка 30 мин. 12:10 12:40  
1-ви час 12:40 13:20 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:20 13:30  
2-ри час 13:30 14:10 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:10 14:20  
3-ти час 14:20 15:00 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:00 15:10  
4-ти час 15:10 15:50 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 15:50 16:00  
5-ти час 16:00 16:40 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:40 17:00  
6-ти час 17:00 17:40 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – ІІІ „Г” – понеделник, сряда  и четвъртък

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
1-ви час 13:10 13:50 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:50 14:00  
2-ри час 14:00 14:40 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:40 14:50  
3-ти час 14:50 15:30 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:30 15:40  
4-ти час 15:40 16:20 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:20 16:40  
5-ти час 16:40 17:20 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 17:20 17:30  
6-ти час 17:30 18:10 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – III „Г” – вторник и петък 

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
Почивка 30 мин. 12:10 12:40  
1-ви час 12:40 13:20 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:20 13:30  
2-ри час 13:30 14:10 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:10 14:20  
3-ти час 14:20 15:00 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:00 15:10  
4-ти час 15:10 15:50 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 15:50 16:00  
5-ти час 16:00 16:40 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:40 17:00  
6-ти час 17:00 17:40 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – ІІІ „Д” – понеделник, вторник, сряда  и четвъртък

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
1-ви час 13:10 13:50 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:50 14:00  
2-ри час 14:00 14:40 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:40 14:50  
3-ти час 14:50 15:30 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:30 15:40  
4-ти час 15:40 16:20 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:20 16:40  
5-ти час 16:40 17:20 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 17:20 17:30  
6-ти час 17:30 18:10 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – III „Д” – петък 

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
Почивка 30 мин. 12:10 12:40  
1-ви час 12:40 13:20 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:20 13:30  
2-ри час 13:30 14:10 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:10 14:20  
3-ти час 14:20 15:00 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:00 15:10  
4-ти час 15:10 15:50 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 15:50 16:00  
5-ти час 16:00 16:40 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:40 17:00  
6-ти час 17:00 17:40 Организиран отдих и физическа активност

Четвърти клас

ПИГ – IV А, Б –  понеделник, вторник, сряда

Учебен час/Почивка Времетраене Дейност
От До
1-ви час 13:10 13:50 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:50 14:00  
2-ри час 14:00 14:40 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:40 14:50  
3-ти час 14:50 15:30 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:30 15:40  
4-ти час 15:40 16:20 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:20 16:40  
5-ти час 16:40 17:20 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 17:20 17:30  
6-ти час 17:30 18:10 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – IV А, Б  – четвъртък и петък 

                                  

Учебен

 час/Почивка

           Времетраене Дейност
От                         До
Почивка 30 мин. 12:10 12:40  
 1-ви час 12:40 13:20 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:20 13:30  
2-ри час 13:30 14:10 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:10 14:20  
3-ти час 14:20 15:00 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:00 15:10  
4-ти час 15:10 15:50 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 15:50 16:00  
5-ти час 16:00 16:40 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:40 17:00  
6-ти час 17:00 17:40 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – IV В, Б – понеделник, вторник, сряда

Учебен час/Почивка            Времетраене Дейност
От                         До
 1-ви час 13:10  13:50 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:50 14:00  
2-ри час 14:00 14:40 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:40 14:50  
3-ти час 14:50 15:30 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:30 15:40  
4-ти час 15:40 16:20 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:20 16:40  
5-ти час 16:40 17:20 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 17:20 17:30  
6-ти час 17:30 18:10 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – IV В,Б – четвъртък и петък 

Учебен час/Почивка            Времетраене Дейност
От                         До
Почивка 30 мин. 12:10 12:40  
 1-ви час 12:40 13:20 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:20 13:30  
2-ри час 13:30 14:10 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:10 14:20  
3-ти час 14:20 15:00 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:00 15:10  
4-ти час 15:10 15:50 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 15:50 16:00  
5-ти час 16:00 16:40 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:40 17:00  
6-ти час 17:00 17:40 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – IV „Г” – понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Учебен

 час/Почивка

           Времетраене Дейност
От                         До
 1-ви час 13:10  13:50 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:50 14:00  
2-ри час 14:00 14:40 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:40 14:50  
3-ти час 14:50 15:30 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:30 15:40  
4-ти час 15:40 16:20 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:20 16:40  
5-ти час 16:40 17:20 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 17:20 17:30  
6-ти час 17:30 18:10 Организиран отдих и физическа активност

ПИГ – IV „Г” – петък 

                                  

Учебен

 час/Почивка

           Времетраене Дейност
От                         До
Почивка 30 мин. 12:10 12:40  
 1-ви час 12:40 13:20 Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 мин. 13:20 13:30  
2-ри час 13:30 14:10 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 14:10 14:20  
3-ти час 14:20 15:00 Самоподготовка
Почивка 10 мин. 15:00 15:10  
4-ти час 15:10 15:50 Занимания по интереси
Почивка 10 мин. 15:50 16:00  
5-ти час 16:00 16:40 Занимания по интереси
Почивка 20 мин. 16:40 17:00  
6-ти час 17:00 17:40 Организиран отдих и физическа активност

Примерна организация на деня

на

Полудневна,

смесена III и IV подготвителна група

за учебна 2016/2017 година

  7. 45 ч.   –   8.20 ч.   –  прием на децата

  8.20 ч.    –   8.35 ч.   –  утринно раздвижване

  8.35 ч.    –   8.45 ч.   –  почивка

  8. 45 ч.   –   9.15 ч.   –  I педагогическа ситуация – Основна форма               

  9. 15 ч.   –   9.25ч.    –  почивка

  9. 25 ч.   –   9. 35 ч.  –  подготовка за закуска

  9.35 ч.    –   9.55 ч.   –  подкрепителна закуска

  9.55 ч.    –   10.15ч.  –  почивка

  10.15 ч.  –   10.45 ч.  – II педагогическа ситуация – Основна форма

  10.45 ч.  –   11.00 ч.  – почивка

  11.00 ч.  –   11.30 ч.  – III педагогическа ситуация – Основна форма

  11.30 ч.  –   11.40 ч.  – почивка

  11.40 ч.  –   12.10 ч.  – IV педагогическа ситуация – Основна форма

                                      /в дни в сряда и четвъртък/

  12.10 ч. –    12.45 ч.  – Разходка, подвижни игри, дейности по интереси, индивидуална работа с деца /в понеделник,вторник и петък тези дейности започват от 11.40 ч./

  12.45 ч. –   13.45 ч.  – предаване на децата

         Чл.56. (1) Учебните занятия започват  в 8.00 часа. Учениците следва да са в двора на училището не по-рано от 20 мин. преди започване на учебните часове, а в класната стая 10 мин. преди началото на часа.

(2) При хубаво време учениците задължително се строяват в двора и влизат в учебната сграда организирано под ръководството на своите учители.

         (3) Продължителността на учебните часове е: за І и ІІ клас – 35 минути; за ІІІ и ІV клас – 40 минути.

           (4) Продължителността на една педагогическа ситуация в подготвителна група е от 20 до 30 минути.

(5)Малките почивки са по 10 минути, а голямата е след 3 час и е с продължителност 20 минути.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА КАТО ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 57. (1) Орган за управление и контрол на НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив  е директорът.

         (2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.

 (3) Образователната дейност в училището се ръководи от директор. 

Чл. 58. (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; награждава и санкционира ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗПУО; организира приемането на деца и ученици; подписва и подпечатва документи за преместване на децата и учениците; за завършена подготвителна група; завършен клас; завършен начален етап на основна образователна степен – 4 клас; съхранява печата на училището, контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на ЗУД. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището, изготвя длъжностно разписание, сключва трудови договори със служителите на училището и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

(2) Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми за дискриминация в училището от страна на педагогически, непедагогически персонал или учащ се. Прилага еднакви критерии при назначаване, налагане на дисциплинарни наказания  или прекратяване на трудовия договор без оглед на признаците от чл. 4 ал. 1 от Закона за защита от дискриминация. При управлението и контрола на учебната, учебно-творческата, спортната и административно-стопанската дейност директорът се подпомага от двама заместник-директори.

(3) Директорът създава система за финансово управление и контрол (Вътрешни правила във връзка със ЗФУК).

(4) Директорът създава безопасни условия за опазване живота и здравето на децата/учениците и служителите в училището.

Чл. 59. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление на образованието, гр. Пловдив.

 (3) Административните актове на директорите на институциите по ал. 2 могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс. 

Чл. 60. При управлението и контрола на учебната и административно-стопанската дейност директорът  се подпомага от двама заместник-директори. 

Чл61. (1) При отсъствие на директора на  училището за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически специалист от училището. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от съответния орган по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО.

          (2) При отсъствие на директора на училището за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, съответният орган по чл. 217, ал. 1 – 4 сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността „директор”.

        

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОСНОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Чл. 62. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

          (2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.

          (3) Директорът на  училището  е председател на педагогическия съвет.

          (4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, както и други лица.

          (5) Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл. 63. (1) Педагогическият съвет в училището:

          1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея: план за действие и финансиране и програмна система за една учебна година за ПГ;

          2. приема правилник за дейността на училището;

          3. приема училищния учебен план;

          4. приема формите на обучение;

          5. приема годишния план за дейността на училището;

          6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

          7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

          8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

          9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

          10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

          11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;

          12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

          13. определя ученически униформи;

          14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

          15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;

         16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

         17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

           (2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището.  

Чл. 64. Педагогически съвет, непланиран в Годишния план на училището, може да се свиква с предложение на една трета от педагогическите специалисти.

         VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ

Раздел I. Основни права и задължения

         Чл. 65. (1) Децата, съответно учениците имат следните права:

         1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

          2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

          3. да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

          4. да получават библиотечно-информационно обслужване;

         5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

         6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

         7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

          8. да участват в проектни дейности;

         9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

          10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

         11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

         12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

          (2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците. 

         (3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет. 

(4)Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

(5) Въз основа на чл. 29 от „Закона за защита срещу дискриминация” в училище не се допускат каквито и да било форми на дискриминация от страна на педагогически, непедагогически персонал или учащ се.

(6) Освобождаване на ученици от часове по физическо възпитание и спорт и спортни дейности по здравословни причини за един учебен срок или за цялата учебна година се извършва по следния ред:

 1. подаване на заявление от родителя или настойника до директора на училището.
 2. представяне на медицинско удостоверение и заключение на ЛКК;
 3. заповед на директора на училището, която се връчва на класния ръководител, учителя по физическо възпитание и спорт/треньор по спортни дейности, медицинската сестра и се информира родителя на ученика.

 Класният ръководител на освободения ученик  се задължава да уведоми  родителя за издаване на заповедта на директора за освобождаване на ученика. В заповедта на директора, се упоменава,че освободеният ученик  присъства като наблюдател в часа. Ако ученикът има заболяване на дихателните пътища или алергия, което не позволява да присъства в затворено пространство поради запрашеност – в часа, отговорността се възлага на родителя, на педагогическия съветник, на заместник – директор чрез заповедта на директора. Ако часът е последен и ученикът не е на целодневно обучение, може да напусне територията на училището с информирано знание на родителя.

(7) Временно освобождаване от учебни часове по физическо възпитание и спорт и спортни дейности/за по-малък период от учебен срок/се извършва срещу медицинска бележка, която се предава на учителя по физическо възпитание и спорт/треньор по спортни дейности и се съхранява от класния ръководител до края на учебната година. Ученикът е задължен да присъства в часа по ФВС. Ако ученикът има заболяване на дихателните пътища или алергия, което не позволява да присъства в затворено пространство поради запрашеност, отговорността се възлага на родителя, на педагогическия съветник, на заместник-директор чрез заповедта на директора. Ако часът е последен и ученикът не е на целодневно обучение, може да напусне територията на училището с информирано знание на родителя.

Чл. 66. (1) Учениците имат следните задължения:

          1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

          2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

         3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

          4. да носят пълна училищна униформа на празници и събития, а ежедневно два елемента от ученическата униформа и другите отличителни знаци на училището (значки, емблеми), или да се явяват в училището с подходящо облекло;

          5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

          6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

          7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

          8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

          9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

          10. да спазват правилника за дейността на институцията;

          11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

          12. да не използват мобилните си телефони и таблети по време на учебните часове.

         (2) Правилникът за дейността на училището предвижда нормите за поведение да се прилагат и за децата в Подготвителната група.

Чл. 67. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

          (2) Ученик се отписва от училището, когато:

          1. се премества в друго училище;

          2. се обучава в дневна, или комбинирана форма (при наличие на такава) и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

         3. се обучава в самостоятелна, индивидуална (при наличие на такава) форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

          (3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

(4) Дете от Подготвителна група се отписва от училището, когато:

          1. се премества в друга подготвителна група (в друго училище или детска градина);

          2. се обучава в дневна форма и не е посещавало училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

         3. се обучава в самостоятелна, индивидуална (при наличие на такава) форма и не се е явило да положи минимума за покриване на ДОС в края на годината.

          (5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3, когато детето е в задължителна предучилищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

Раздел II. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

         Чл. 68. (1) Училището в системата на предучилищното и училищното образование осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

         (2) Училището в системата на предучилищното и училищното образование самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:

          1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

          2. изграждане на позитивен организационен климат;

          3. утвърждаване на позитивна дисциплина;

          4. развитие на училищната общност.

          (3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.

          (4) При работата с децата и с учениците училището в системата на предучилищното и училищното образование основава дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

          (5) При работата с учениците училището в системата на предучилищното и училищното образование основава дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 69. (1) Училищната общност в подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се ръководи от нормите и правилата, залегнали в Етичния кодекс на НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив.

          (2) Етичният кодекс чрез своята достъпност и разбираемост прецизира подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, като той задължително е поставен на видно място.

          (3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището, за да бъде коректив за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и да може родителите да имат достъпност до него по всяко време.

Чл. 70. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

          (2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.

          (3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училището работят педагогически съветник, логопед и ресурсен учител. 

Чл. 71. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.

          (2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където са детето и ученикът – в подготвителната група/училището. В случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗПУО – в домашни или в болнични условия.  

Чл. 72. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва:

          1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

          2. допълнително обучение по учебни предмети;

          3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;

          4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; 

         5. консултации по учебни предмети;

          6. занимания по интереси;

          7. библиотечно-информационно обслужване;

          8. грижа за здравето;

         9. осигуряване на общежитие;

         10. поощряване с морални и материални награди;

         11. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

          12. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

         13. логопедична работа.

          (2) Общата подкрепа се осигурява от училището.

        Чл. 73. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи деца и ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи. 

Чл. 74. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. 

Чл. 75. Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез училищна библиотека и гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. 

Чл. 76. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот. 

Чл. 77. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

          (2) Министърът на образованието и науката може да учредява национални награди за децата и учениците.

          (3) Началникът на регионалното управление на образованието и кметът на общината със заповед може да учредяват регионални, съответно общински награди на децата и учениците.

          (4) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед може да учредява награди за децата и учениците.

          (5) Награди за децата и учениците са определени и с настоящия правилник за дейността на училището. 

Чл. 78. (1) Училището е длъжно да осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

          (2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и включват:

         1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;

          2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;

          3. партньорство с родителите;

          4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност. 

Чл. 79. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение се определят от училището и включват:

          1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

          2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;

          3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник;

          4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти;

          5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

          6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

          7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;

          (2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

         Чл. 80. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

          1. работа с дете и ученик по конкретен случай;

          2. психосоциална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;

          3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

          4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;

          5. ресурсно подпомагане.

          (2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици:

          1. със специални образователни потребности;

          2. в риск;

          3. с изявени дарби;

          4. с хронични заболявания.

          (3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето или ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.

          (4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.  

Чл. 81. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището.

          (2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1. от ЗПУО.

          (3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.

 (4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог/педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

          (5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.  

Чл. 82. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:

          1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;

          2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;

          3. изготвя и реализира план за подкрепа;

          4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;

          5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  

Чл. 83. (1) Към регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се създават регионални екипи за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

          (2) В състава на екипите по ал. 1 се включват ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието. Ръководител на екипа е представителят на съответното регионално управление на образованието.

         (3) Екипът по ал. 1:

          1. въз основа на оценките на екипите по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗПУО на децата и учениците със специални образователни потребности;

         2. въз основа на заявление на директора на училището извършва оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, когато не може да се формира екип по чл. 188 от ЗПУО, и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа;

          3. организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности при несъгласие на родителя с оценката по чл. 189, т. 2 от ЗПУО или с предложената допълнителна подкрепа и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗПУО на децата и учениците със специални образователни потребности;

          4. извършва оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности след заявление на родител за насочване за обучение в специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗПУО;

          5. подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа;

          6. предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на училището;

          7. информира родителите за възможностите за продължаване на образованието;

          8. извършва преценка за обучението на ученика по чл. 111, ал. 5 от ЗПУО;

          9. отлага по обективни причини от задължително обучение в І клас деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година;

          10. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

          (4) Методическата подкрепа по ал. 3, т. 6 може да се предоставя от екипи на  училището, в зависимост от конкретните потребности. 

Чл. 84. (1) Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

          (2) За общата подкрепа, осъществявана от център за подкрепа за личностно развитие, която не се финансира от държавния бюджет, може да се събират такси при условия и по ред, определени от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 85. (1) Училището е  длъжно да приема деца и ученици със специални образователни потребности.

          (2) В подготвителната група и в паралелка в училище може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни потребности.

          (3) В случаите, когато на територията на населеното място, в което се премества дете/ученик, няма друга група или паралелка, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата или учениците в конкретна група или паралелка може да бъде по-голям от посочения в ал. 2 след разрешение на началника на съответното регионално управление на образованието. Предложенията за увеличаване на броя на децата или учениците се правят от екипа по чл. 188 от ЗПУО, а когато не е формиран – по предложение на екипа по чл. 190 от ЗПУО.

          Чл. 86. (1) В училището обучението на деца и ученици със специални образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на детето и ученика.

          (2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на децата и учениците със специални образователни потребности, от вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

         Чл. 87. (1) Областният управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Стратегията включва и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата.

          (2) При разработването на стратегията областният управител осигурява участието на представители на всяка община на територията на областта, на регионалното управление на образованието, на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на регионалната здравна инспекция, на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на приобщаващото образование, и на други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно развитие.

          (3) Анализът по ал. 1 се разработва от съответните общини и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

          (4) Стратегията по ал. 1 обхваща период от две години.

          (5) Областният управител утвърждава стратегията по ал. 1 след съгласуване с областните съвети за развитие и с регионалното управление на образованието.

         Чл. 88. (1) Въз основа на областната стратегия по чл. 196 от ЗПУО се приема общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците.

          (2) Стратегията по ал. 1 се приема от общинския съвет за период от две години. 

         (3) За изпълнение на стратегията по ал. 1 ежегодно до 30 април общинският съвет приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Годишният план се приема по предложение на кмета на общината след съгласуване със съответното регионално управление на образованието. 

 Чл. 89. (1) Кметът на общината след решение на общинския съвет може да възложи дейности за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 от ЗПУО на център за подкрепа за личностно развитие от друга община, ако в общината няма център за подкрепа за личностно развитие, който да може да ги осъществи.

          (2) Кметът на общината след решение на общинския съвет може да възложи предоставянето на дейности по чл. 49, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗПУО на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето.

          (3) Възлагането по ал. 2 се извършва по реда на чл. 18а, ал. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.

          (4) Предоставянето на дейностите по ал. 2 се извършва при спазване на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

        

Раздел  III. Ползване на училищната библиотека от учениците

         Чл.90. (1)Всички ученици в училището имат право да ползват библиотечния фонд, след като бъдат записани като редовни читатели.

            (2) При промяна на адресната регистрация читателят е длъжен да уведоми за това училищния библиотекар в срок от 3 дни.

              (3) При преместване в друго училище и завършване на 4 клас читателят е длъжен четиринадесет дни преди преместването да се издължи на библиотеката.

               (4) При загуба или повреда на библиотечен документ, читателят е длъжен да го замени с идентичен екземпляр или да заплати обезщетение в размер не по-малък от 2 пъти стойността по пазарни цени.

Раздел  IV. Ползване на учебници от учениците

Чл.91. (1)  В училището се използват учебници на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 9, ал. 1, ал. 2 и Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. на Министерския съвет за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и във връзка с осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебна 2016/2017 г.                          

(2) Всички  учебници и учебни помагала  са безплатни и се осигуряват от целеви средства от държавата, но допълнителните учебни помагала се закупуват по желание  на родителите.

(3) Учебниците за ПГ и  първи клас се ползват една учебна година.

(4) Учебниците за втори – четвърти клас, се ползват 3 и 4 учебни години.

(5) Учебните помагала се използват една учебна година.

(6) Учебниците и учебните помагала се закупуват от училището, като се спазва Закона за обществените поръчки от 15.04.2016 г. и Наредба за обществени поръчки от 2016 г. Заявяват се учебниците за всяка учебна година  като се спазват указаните срокове от първостепенния разпоредител.

(7) След приключване на учебните занятия  за съответната учебна година, учениците връщат учебниците, за които е определен срок за ползване (по-дълъг от една учебна година) в училището.

(8) Учениците са длъжни да полагат грижи за съхраняване на учебниците и да ги предават в добър вид. Когато ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика, учебникът е негоден за следваща употреба, родителите /настойниците/ на ученика възстановяват учебника или неговата стойност в училището. Училището възстановява сумата на съответния разпоредител, финансиращ доставката на учебници.

(9) Учениците и родителите се запознават със задълженията, относно ползването на безплатните учебници в началото на учебната година.

(10) Класният ръководител изготвя приемо-предавателен протокол  за получаването и връщането на учебниците срещу подпис (за тези, които са с по- дълъг срок на ползване от една година) и приемен протокол за учебниците с едногодишен срок.

(11) В протоколите се отразяват учебници, които липсват  или са в лошо състояние. Комисията по приемане на учебниците информира директора.

(12) Учебниците се раздават и приемат от комисия, в която задължително участват ЗАС и заместник-директор АСД. При получаване и връщане на учебниците се попълва служебна бележка от учителя, в която се отбелязват брой комплекти. Ако има движение на ученици, се отбелязват бройките комплекти по класове.

(13) При доставяне на учебници в летен период ги получава ВРИД Директор и ги предава на ЗАС.

(14) Ученик, който напуска училището преди завършване на учебната година, връща учебници и помагала. Ако ученикът е от първи клас не връща учебниците.

      

Раздел V. Изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в училищата

Чл. 92. (1) НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив е длъжно да осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес.

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща институционална политика, разработват се самостоятелно от училището по ал. 1 и включват:

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката или групата;

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;

3. партньорство с родителите;

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на институционалната общност, включително за запознаване с различните форми на насилие и с техники за преодоляването им.

Чл. 93. (1) Основен принцип при изграждането на училищната политика за противодействие на тормоза е прилагането на цялостен институционален подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна среда в училището.

(2) Институционалната политика за противодействие на тормоза в училище се реализира на равнище училище и на равнище клас и група, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по превенция и интервенция (реакция).

(3) Дейностите по превенция и интервенция се разработват въз основа на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката.

Чл. 94. За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в дейността на училището и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;

3. консултиране на детето или ученика с педагогически съветник;

4. консултиране на детето или ученика с външен за училището психолог;

5. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;

6. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

7. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

8. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или групата в ЦДОУД;

9. други дейности в полза на училището под наблюдението на педагогическия съветник, определени в настоящия правилник за дейността на училището, както следва:

 – поливане на цветята  в двора на училището или фоайетата;

 – подреждане на книгите в библиотеката;

 – почистване на праха от книгите в библиотеката.

Чл. 95. Дейността по чл. 94, т. 1 се прилага за изясняване на конкретен проблем с цел насочване на ученика към определена подкрепа и мотивирането му за участие в дейности, които да доведат до разрешаване на проблема. Дейността се документира в дневника на класа и се информира родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето.

Чл. 96. Дейността по чл. 94, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител, педагогически съветник, невъвлечен в конкретния конфликт, който посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му.

Чл. 97. Дейностите по чл. 94, т. 3 и 4 се осъществяват по желание на ученика и/или на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, или по препоръка на класния ръководител, на учител или на координиращия екип.

Чл. 98. Дейността по чл. 94, т. 5 и 6 се осъществява по желание на ученика или на родителя, представителя на детето, лицето, което полага грижи за детето, по препоръка на учителите в групата/класния ръководител, на учител, на педагогически съветник, или по препоръка на координиращия екип, в съответствие с възможностите и наличните ресурси на училището или чрез привличане на външни специалисти и ресурси.

Чл. 99. (1) Дейността по чл. 94, т. 7 се осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа.

(2) Индивидуалната подкрепа на ученика по ал. 1 може да бъде осъществена от учител от училището, лице от разширеното семейство, от близък на ученика или от обществено изявена личност, на която ученикът има доверие или която представлява пример за него и спомага за развитието на силните му страни и за цялостното му личностно развитие.

Чл. 100. (1) Дейността по чл. 94, т. 8 се осъществява, като ученикът съвместно с класния ръководител избира конкретна дейност, определена в правилника за дейността на училището, която да извърши в полза на училището.

(2) Дейността в полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижава тяхното достойнство.

Чл. 101. (1) За всички предприети дейности с децата или учениците за преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието в дейността на училището и с поведенческите им прояви се информира родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, а за дейностите по чл. 94, т. 2, 5 и 7 се изисква и информираното му съгласие.

(2) Родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти при реализирането на дейностите по чл. 94.

(3) При отказ от страна на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, да изрази съгласие за дейностите по чл. 94, т. 2, 5 и 7, да окаже съдействие или да подпомогне реализирането на дейностите по чл. 94 директорът на училището писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на детето или ученика.

Чл. 102. За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка в същото училище.

Чл. 103. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование – при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо/заявление, по имейл или в телефонен разговор;

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба/заявление от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата/заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата/заявлението след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;

4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба/заявление от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.

(2) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

(3) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от уважителните причини, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.

Чл. 104. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност.

Раздел VI. Преместване на деца/ученици

Чл. 105. (1) Преместване на ученик e всеки случай на постъпване в друга паралелка на същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 ЗПУО.

 (2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.

Чл. 106. Редът и условията за преместване се отнасят за деца/ученици от ПГ и  от I до IV клас от детски градини и училища.

Чл. 107. Деца/ученици могат да се преместват при наличие на свободни места в групата/паралелката, в която искат да постъпят в приемащото училище.

Чл. 108. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен план-прием, които включват:

1. незаетите места;

2. освободените през учебната година места.

(2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

Чл. 109. Децата/учениците от ПГ и от I до IV клас могат да се преместват през цялата учебна година.

Чл. 110. Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения прием при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО.

Чл. 111. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

 1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на приемащото училище;

2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.

(2) Служебната бележка по ал. 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.

(3) До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойника и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план.

(4) До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в приемащото училище.

(5) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива

 (6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

 Чл. 112. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

 Чл. 113. Ученици, участващи в обучение по Европейски образователни програми и проекти, след завръщането си в България продължават обучението си във формата на обучение и в училището, в което са се обучавали преди участието си, след признаване на завършен клас.

IX.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

Чл. 114. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

  (2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция за първи клас, а за 2, 3 и 4 клас – допълнителен бележник, телефонна връзка, имейл.

  (3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите. 

Чл. 115. Родителите имат следните права:

  1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;

  2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

  3. да се запознаят с училищния учебен план за учениците/програмна система за децата в ПГ;

  4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

  5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;

  6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;

  7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. 

Чл. 116. (1) Родителите имат следните задължения:

  1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на детето или ученика; съгласно чл. 17, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСПД) директорът ежемесечно изпраща на Регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец за всяко дете, отсъствало през съответния месец повече от три дни, за които няма уважителни причини (информацията се отнася за децата от ПГ), също и з всеки ученик, отсъствал 5 учебни часа, за които няма уважителни причини. За допуснати отсъствия по неуважителни причини повече от пет учебни дни училището предприема мерки за установяване на местонахождението и причините за отсъствията, както и съвместно с Общинската администрация, Дирекция „Социално подпомагане” и др., както и спазва процедура за документиране на действията по всеки отделен случай.

  2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;

  3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

  4. да спазват настоящия правилник за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;

  5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

  6. да участват в родителските срещи;

  7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

  (2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето. 

(3) Родител на дете със СОП при възникнали проблеми е длъжен да окаже съдействие своевременно на класния ръководител/учител. Ако детето е с личен асистент, той е длъжен да присъства в училище  по време на учебни занятия и междучасия.

Чл. 117. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, записани в училище, или подлежащи на задължително училищно образование, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение по чл. 124, ал. 2 от ЗПУО, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 до 500 лв.

(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от него длъжностно лице.

(7) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(8) За гореупоменатите нарушения класния ръководител/учител писмено информира родителя на детето/ученика, за което родителят се подписва на документа и сигнализира директора чрез докладна записка. Директорът запознава писмено главен експерт отдел „Образование и култура”, кмета на район Северен, Отдел за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Пловдив.

X. ВИДОВЕ ИЗПИТИ, КОИТО ПРОВЕЖДА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 118. (1) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три години.

(2) За учениците по ал. 1, които се обучават в дневна и индивидуална, форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за I, за II или за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или в избираемите учебни часове от училищния учебен план в IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция след съответния клас при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 119. (1) Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет се полагат от:

1. учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение;

2. учениците, обучавани в индивидуална форма на обучение;

(2) Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас и за съответния вид подготовка.

Чл. 120. (1) Получената оценка на изпит по чл. 129 може да се променя.

(2) Когато получената оценка на изпит по чл. 129 е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит.

Чл. 111. (1) Изпитите в процеса на обучение се провеждат от:

1. училищна комисия по организирането на изпита;

2. училищна комисия по оценяването.

(2) В състава на комисията по ал. 1, т. 1 не може да се определят лица, които заемат учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът.

(3) В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се определят лица, които заемат учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът, в същото или в друго училище.

(4) Комисията по ал. 2, т. 2 се състоят най-малко от двама членове, единият от които е председател.

(5) В заповедта на директора за сформиране на комисия за всеки изпит се определят датата на провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита.

(6) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите, се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.

Чл. 122. (1) Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са:

1. писмени;

2. практически;

3. комбинация от писмена и устна част;

4. комбинация от писмена и практическа част.

(2) Изпитите в процеса на училищното обучение са писмени.

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са практически по учебните предмети:

1. физическо възпитание и спорт;

2. музика – за II – IV клас;

3. изобразително изкуство – за II – IV клас;

4. технологии и предприемачество – II – IV клас;

(4) Изпитите в процеса на училищното обучение са комбинация от писмена и устна част по учебните предмети:

1. български език и литература – за II – IV клас;

2. чужди езици.

(5) Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и практическа част по учебните предмети музика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

(6) Продължителността на изпитите в процеса на училищното обучение е за класовете от началния етап на основната степен:

а) един астрономически час – в случаите, когато изпитът е писмен или практически;

б) до 20 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част;

в) до 40 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част;

(7) Учениците със СОП, които не могат да полагат писмени и/или практически изпити, в процеса на обучение полагат само устни изпити.

Чл. 123. (1) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение се формира като средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица – за изпитите за определяне на годишна оценка.

(2) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение, които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност, която се определя по реда на ал. 1.

(3) Оценката от изпитите в процеса на обучение, които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е слаб (2), когато някоя от оценките по отделните части е слаб (2). В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

 Чл. 124. (1) Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който:

 1. преписва от хартиен носител;

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);

3. преписва от работата на друг ученик;

4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;

5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

(2) За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.

(3) Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит не се оценява.

(4) В случаите по ал. 1 ученикът може да се яви отново на съответния изпит на следващата изпитна сесия.

Чл. 125. (1) Целите на външното оценяване в края на IV клас – начален етап на основна образователна степен са:

1. диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците;

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование;

3. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по учебен предмет, определени в учебната програма за съответния клас;

4. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по учебен предмет, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по съответния учебен предмет, в края на даден етап от степента на образование.

(2) Външното оценяване в края на начален етап от основна образователна степента има комплексни цели.

 Чл. 126. (1) Външното оценяване според обхвата си може да бъде:

1. национално;

2. регионално;

3. училищно.

(2) Национално външно оценяване се организира и провежда от МОН.

(3) Регионално външно оценяване се организира и провежда от регионалното управление на образованието (РУО).

(4) Училищно външно оценяване се организира и провежда от училището. (5) Освен външните оценявания по ал. 1 – 4 специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО може да организира и провежда външни оценявания с извадка от ученици от една или повече паралелки, в едно или повече училища от един или повече региони на страната.

Чл. 127. Оценките от външното оценяване не може да се променят.

Чл. 128. (1) Национално външно оценяване се провежда в края на началния етап на основната степен на образование.

(2) Извън случаите по ал. 1 министърът на образованието и науката може да определи национално външно оценяване в определен клас, който не е последен за етапа от степента на образование.

(3) За провеждане на национално външно оценяване по ал. 2 министърът на образованието и науката преди началото на учебната година издава заповед, в която се определят класът, учебните предмети и конкретните дати за провеждане на националното външно оценяване.

Чл. 129. (1) Националните външни оценявания включват учениците, които в съответната учебна година се обучават в дневна форма на обучение в IV клас, а в случаите по чл. 137, ал. 2 – в съответния клас.

(2) Националните външни оценявания по чл. 137, ал. 1 включват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в индивидуална форма на обучение в IV клас, а в случаите по чл. 137, ал. 2 – в съответния клас, в случай че обучението по съответните учебни предмети се осъществява по училищния учебен план.

Чл. 130. (1) Националните външни оценявания се провеждат като писмени изпити с изключение на изпитите за ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит; за тях изпитите се провеждат от училищна комисия след представяне на медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето.

(2) Писмените изпити по ал. 1 се провеждат на хартия и изпитните работи се проверяват като анонимни.

(3) Писмените изпити по ал. 1 се провеждат едновременно за всички ученици по предварително обявен график за училищата.

(4) Изпитите при националното външно оценяване се провеждат не по-рано от две седмици преди края на учебния срок, в който приключва изучаването на съответния учебен предмет в съответната учебна година, по график, определен със заповед на министъра на образованието и науката.

(5) Проверката на изпитните работи от национално външно оценяване се осъществява на хартия.

Чл. 131. (1) Националното външно оценяване се провежда в края на IV клас.

(2) Освен основните цели националното външно оценяване в края на началния етап на основната образователна степен има за цел и измерване на степента на постигане на отделни ключови компетентности в областта на българския език и на математиката, придобити в класовете от етапа.

(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните предмети: български език и литература, математика, човекът и обществото и човекът и природата и се провеждат под формата на тест.

 (4) За учениците, постъпили в първи клас през учебна 2016/2017 г. ще важат следните правила, когато завършват начален етап на основна образователна степен: преди началото на учебна 2019/2020 година министърът на образованието и науката със заповед може да определи и други учебни предмети извън български език и литература и математика. В заповедта се определя и форматът на теста.

(5) Тестът по български език и литература включва диктовка, текст за четене с разбиране и задачи към него – с избираем отговор и със свободен отговор.

(6) Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.

(7) Националното външно оценяване по ал. 1 се провежда във всички училища, в които се осъществява обучение в IV клас.

(8) Ученици със СОП, които са интегрирани в училищата, в които се осъществява обучение в IV клас, и се обучават по индивидуални учебни програми, полагат изпити по преценка на училищния екип за подкрепа за личностно развитие след обсъждане с родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила).

(9) Оценката на ученика на всеки от изпитите се изразява като процент от максималния брой точки и се записва в точки, които се приравняват към оценки.

 Чл. 132. (1) Резултатите от всяко национално външно оценяване се анализират на училищно, регионално и национално равнище.

(2) Информацията за резултатите от националното външно оценяване на училищно, регионално и национално равнище се визуализира чрез информационна система във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики на съответното равнище.

(3) Информационната система по ал. 2 дава възможност училището да генерира следните данни: средните резултати на училището от националното външно оценяване, средните резултати за областта, средните резултати за страната, представяне на средните резултати на учениците по пол.

(4) Училището оповестява публично данните по ал. 3.

(5) Анализът на резултатите на училището от националното външно оценяване е инструмент за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение, както и за планиране на необходимата подкрепа, която ще доведе до повишаване на резултатите на учениците.

Чл. 133. Документацията, свързана с организирането и провеждането на националното външно оценяване, се съхранява в едногодишен срок, а окончателните протоколи с изпитните резултати се съхраняват със срок постоянен.

Чл. 134. (1) Директорът на училището, в което се провежда изпит от национално външно оценяване:

1. ръководи, координира и контролира дейността по подготовка, организиране на дейностите, предоставяне на информация и документи на училищно равнище, провеждане на националното външно оценяване, както и по получаване, отразяване и съхраняване на резултатите от него;

2. определя със заповед състава на училищната комисия за организиране и провеждане на националните външни оценявания, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им;

3. осигурява необходимата техника за провеждане на националното външно оценяване;

4. организира изтеглянето на изпитните материали по електронен път и осигурява вярното им и точното им размножаване при спазване на заповедта;

5. предава на регионалната комисия за организиране и провеждане на националното външно оценяване справка за броя на явилите се и неявилите се ученици по всеки учебен предмет.

Чл. 135. (1) Училищната комисия за организиране и провеждане на националното външно оценяване организира провеждането на изпитите от националното външно оценяване в училището, като изпълнява своите дейности в съответствие със заповедта на министъра на образование и науката.

(2) Членовете на комисията по ал. 1 нямат право да ползват мобилни комуникационни средства в сградата на училището в периода от 30 минути преди началото на изпита, определено в заповед на министъра до приключване на изпитния ден.

Чл. 136. (1) Квесторите, учителите-консултанти и началните учители за четене на диктовка изпълняват своите задължения в съответствие с инструктажите, утвърдени със заповед, предоставени им от директора на училището, в което се провежда национално външно оценяване.

(2) Квесторите, учителите-консултанти и началните учители за четене на диктовка нямат право да ползват мобилни комуникационни средства в сградата на училището в периода от 30 минути преди началото на изпита, определено в заповед на министъра до приключване на изпитния ден.

Чл. 137. Учениците се явяват на изпит от национално външно оценяване в училището, в което се обучават.

Чл. 138. (1) В зависимост от учебния предмет, по който полага изпит, ученикът носи линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив и гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в инструктажа за съответния изпит, а при необходимост за учениците с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

(2) Учениците изслушват инструктаж за задълженията си по време на изпита, както и за изискванията за анонимност на изпитната работа.

(3) Отстранява се от изпит от националното външно оценяване и напуска сградата на училището ученик, който:

1. преписва от хартиен носител;

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);

3. преписва от работата на друг ученик;

4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;

5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

(4) За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от квесторите и директора на училището, в което се провежда изпитът, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.

(5) Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит от националното външно оценяване при условията и по реда на ал. 3, не се оценява.

(6) Не се оценява и изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност. В този случай квесторите или членовете на съответната комисия, която е установила нарушението на анонимността, съставят протокол, описващ нарушението, и го подписват заедно с директора на училището или с председателя на съответната комисия.

Чл. 139. (1) За провеждането на изпити от националното външно оценяване за учениците със СОП, които постигат компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и с учебните програми по съответния учебен предмет, по решение на екипа за подкрепа за личностно развитие може да бъдат осигурени отделни зали.

(2) Учениците със СОП, които не могат да положат писмен изпит, полагат устни изпити от националното външно оценяване след представяне на медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето.

(3) Изпитните материали за учениците с нарушено зрение (ако има такива), които са обучавани на брайлов шрифт, се адаптират на брайлов шрифт, а за слабовиждащи ученици, за ученици с обучителни трудности при дислексия – на уголемен шрифт. Изпитните работи се адаптират на уголемен шрифт и при полагане на изпит по математика от ученик с обучителни трудности при дискалкулия.

XI. СИСТЕМАТА НА ОЦЕНЯВАНЕ

Чл. 140. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката.

 (2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия.

(3) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

 (4) Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на обучението.

(5) Оценяващият предварително запознава оценяваните с учебното съдържание, оценяваните компетентности, организацията и формата на оценяването, както и с конкретните правила, по които ще бъдат оценявани.

 (6) Основните цели на оценяването са:

  1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;

  2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

  (7) Оценяване се извършва:

  1. в процеса на обучение;

  2. в края на клас или на етап от степен на образование;

  3. при завършване на степен на образование. 

(8) Функциите на оценяването може да са:

1. диагностична – за установяване на резултати от обучението и отстраняване на констатирани пропуски;

2. прогностична – за планиране на мерки за повишаване на индивидуалния напредък на учениците, за подобряване на качеството на обучението или за развитие на образователната система;

3. констатираща – за установяване на постигнати резултати и удостоверяването им чрез издаване на документ за достигнато равнище или за продължаване на образованието;

4. информативна – за информиране на заинтересованите страни и на обществото за резултатите от ученето и/или за състоянието на образователната система; 

5. мотивационна – за мотивиране на учениците за учене и за по-високи постижения;

Чл. 141. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

  (2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.

  (3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и/или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

  (4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в нея.

  (5) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план, с изключение на спортните училища, при обучението в учебните часове по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, както и по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания.

  (6) Изпитите са:

  1. приравнителни;

  2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;

  3. за промяна на оценката;

  4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;

  5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка;

  Чл. 142. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

  1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;

  2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

  (2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:

  1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;

  2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;

  3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;

  4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;

  5. индивидуално – за отделен ученик.

  (3) В края на ІV клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

  (4) Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за публичност, прозрачност и ежегоден анализ на резултатите от националните външни оценявания, който се използва за разработване на политики и мерки за гарантиране на устойчиво повишаване на качеството на образованието.

  (5) Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.  

Чл. 143. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.

  (2) Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)”, „много добър (5)”, „добър (4)”, „среден (3)”, „слаб (2)”.

(3) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати от обучението, е:

1. отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат;

2. много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен;

3. добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при 5 прилагането им в непознати ситуации; усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат;

4. среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат;

5. слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден”.

  (4) В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият показател се определя, както следва:

1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб;

2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден;

3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър;

4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър;

5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен.

  (5) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 2.

  (6) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки (постъпили през учебна 2016/2017 г.). Поставят се качествени показатели, които  се определят със заповед на директора на училището след решение на педагогическия съвет след влизане в сила на Наредба № 11/01.09.2016 г за оценяване на резултатите от обучението на учениците. До обнародването на посочената наредба е валидна Наредба № 3 за системата за оценяването. Учениците от 2, 3, и 4 класове за учебна 2016/2017 г. се оценяват по старите нормативни актове.

  (7) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които са: „постига изискванията”, „справя се” и „среща затруднения”.

  (8) Когато се установи, че учениците по ал. 6 са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява.

Чл. 144. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 145. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на постигнатите резултати от обучението и напредъка на учениците по учебен предмет или модул от общообразователната подготовка.

 (2) Степента на постигане на резултатите в процеса на училищното обучение се изразява чрез поставяне на текущи, срочни и годишни оценки.

(3) При завършване на начален етап от основна образователна степен на образование се формират и окончателни оценки по учебните предмети.

(4) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване за текущите изпитвания се подготвят от преподаващия учител с цел установяване на постигнатите резултати, определени с учебната програма и отнесени към отделна тема или комплекс от теми.

(5) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване на изпитите се изготвят с цел установяване на постигнатите резултати, определени с учебната програма по учебния предмет за определен клас, и се утвърждават от директора на училището.

Чл. 146. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове. Резултатите от входното ниво се съхраняват от учителите до края на учебната година.

(3) Текущото изпитване по ал. 2 е писмено и има диагностична функция с цел установяване на степента на усвояване на основни понятия, факти и закономерности и на придобитите компетентности, които ще се надграждат през учебната година, както и идентифициране на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.

Чл. 147. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се включва текущото изпитване за входно равнище.

Чл. 148. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхвата – индивидуални и групови.

(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки.

(3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено.

(4) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето на проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма.

Чл. 149. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.

(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.

(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание.

Чл. 150. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава индивидуални устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

(2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава индивидуални писмени решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

(3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание.

(4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик.

Чл. 151. (1) Устните, писмените и практическите изпитвания на ученици с увреден слух могат да се извършват и с помощта на учител, който владее жестомимична реч.

(2) Писмените и практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение, които са обучавани на брайлов шрифт, се осъществяват с материали и технически средства, адаптирани на брайлов шрифт, а на слабовиждащи ученици – с материали с уголемен шрифт. 

(3) Писмени и практически изпитвания не се извършват за ученици с нарушена моторика на горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания и/или малформации.

(4) Времето за писмените и практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 152. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет.

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

(3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 153. (1) Контролните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите.

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните работи, като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените изводи.

(3) Контролните работи се съхраняват от учителя до края на учебната година.

Чл. 154. (1) Контролните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една контролна работа в един учебен ден;

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две контролни работи;

3. не се провеждат контролни работи в последната седмица от учебния срок.

(2) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

(3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите (настойниците, попечителите, представителите на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила).

Чл. 155. (1) Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и за контролните работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности като очаквани резултати от обучението, определени с учебната програма по учебния предмет или модул за съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни познавателни равнища, балансирани с оглед на целта на изпитването.

 Чл. 156. (1) По учебните предмети, изучавани в I – IV клас, не се формира срочна оценка.

(2) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със СОП по учебните предмети.

Чл. 157. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година.

(2) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки.

(3) За резултатите от обучението:

1. в I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател;

2. във II, III и IV клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен и количествен показател;

Чл. 158. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:

1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;

2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;

3. в деня на оформянето им – за годишните оценки.

Чл. 159. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на начален етап на основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван в IV клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на II, III, и IV клас, срещу учебния предмет в задължителната училищна документация се записва „освободен”.

(3) Оценките по ал. 1 се записват в удостоверението за начален етап на основното образование, в т.ч. и оценките, които са слаб (2).

           Чл.160. Оценяването на физическата дееспособност по физическо възпитание и спорт се извършва съгласно „Методическо указание за контрол и оценка на физическата дееспособност на учениците от І-ІV клас”.

           Чл.161. Годишната оценка се основава на системните наблюдения на учениците през цялата учебна година и отчита напредъка в усвояването на знанията и уменията в този възрастов период.

           Чл.162. (1) Годишните оценки от І до ІV клас се вписват и в Главната книга.

(2) Текущите оценки се вписват в ученическата книжка и в дневника в деня на изпитването на ученика.

         (3) Учениците от І до ІV клас имат годишни оценки, но не провеждат класни работи.

XII. УСЛОВИЯ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАПИ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ИЗДАВА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 163. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден (3)” по всички учебни предмети, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

          (2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.

          (3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години. 

Чл. 164. (1) Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка „слаб (2)” по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна форма и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.

          (2) За учениците по ал. 1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. 

Чл. 165. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.

          (2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна оценка „слаб (2)” по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет.

         Чл. 166. На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас.

         Чл. 167. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

          (2) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно образование. 

Чл.168. На завършилите І клас училището издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи. Завършването на ІІ и ІІІ клас се удостоверява с ученическа книжка. На учениците, завършили ІV клас училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебни предмети за ІV клас от общообразователна, разширена и допълнителна подготовка,определени с училищния учебен план.

Чл. 169.В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, завършващ начален етап на основно образование, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно- възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните  страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис. Тя се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.                                                                                                  

Чл.170. Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

XIII. ВИДОВЕ САНКЦИИ, НАЛАГАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ТЯХ

Чл. 171. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка в същото училище.

(2) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят не може да наложи мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час” в начален етап на основна образователна степен. Длъжен е да потърси съдействие от педагогическия съветник, заместник-директорите или директора на училището.  

(3) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 се предприемат дейности за повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване и за преодоляване на проблемното поведение на ученика и се уведомява родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.

(4) След приключване на учебните занятия детето/ученика се изслушва в присъствието на класния ръководител/учителя в ГЦДОУД или друг учител (при който е проявено лошо поведение), педагогическия съветник и родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето (ако той има възможност да присъства).

(5) Педагогическият съветник, съответният учител и родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето (ако той има възможност да присъства), преценяват дали могат да разрешат възникналата ситуация.

(6) При невъзможност да бъде разрешена възникналата проблемна ситуация, педагогическият съветник се обръща към заместник-директора по учебна дейност или директора на училището за съдействие.

(7) За децата и учениците с наложена санкция по ал. 1 се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение, като се подхожда индивидуално към детето/ученика.

Чл. 172. (1) Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище” не се прилага, когато няма свободно място в нито една от паралелките.

(2) Санкциите „предупреждение за преместване в друго училище” и „преместване в друго училище” не се налагат на учениците в класовете от началния етап.

(3) Санкции по ал. 2 не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 173. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. Мерките и санкциите по чл. 102 се налагат като с тях се цели да се преодолее проблемното поведение на ученика.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта на нарушението, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

(3) Видът и срокът на дейностите във връзка с мерките по чл. 102 се определят, като се отчитат и възможностите и ресурсите на училището за осигуряване на условия за извършването им.

Чл. 174. (1) Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното поведение, на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие, като консултации по учебни предмети, консултации с психолог и/или с педагогически съветник за преодоляване на проблемното поведение, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

(2) Видът на общата подкрепа по ал. 1 се определя от екип съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, педагогическият съветник в училището осъществява връзката и координира сътрудничеството между училището и семейството и между семейството и обкръжението на учениците.

Чл. 175. (1) Санкциите може да се налагат и за допуснати отсъствия, извън случаите по чл. 105, като условията и редът за налагането им се определят с настоящия правилник за дейността на училището.

(2) Санкция може да се налага и за допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини през учебната година.

Чл. 176. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище” е наложена до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 177. Санкциите „забележка” и „преместване в друга паралелка в същото училище” се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител.

 Чл. 178.  (1) Преди налагане на санкция по чл. 102, т. 1 и 2 и предприемане на мерки, директорът – за санкциите „забележка” и „преместване в друга паралелка в същото училище”, задължително изслушва ученика и/или се запознава с писменото обяснение на ученика и обсъжда фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.

(2) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител или на друг педагогически специалист от училището, или на друго лице, на което ученикът има доверие.

(3) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение.

Чл. 179. (1) Когато педагогическият съвет е идентифицирал за ученика риск от отпадане от училище, директорът уведомява отдел „Закрила на детето” в дирекция „Социално подпомагане” по местоживеенето на ученика, за присъствие на негов представител на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.

(2) Преди предприемане на действия от страна на директора, се провеждат срещи, разговори с родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето и се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 180. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението за налагането и.

(2) В заповедта се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането и. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините да не дадат резултат.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването и на ученика и на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред началника на Регионалното управление на образованието – гр. Пловдив.

 (5) Заповедта може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 181. Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка на ученика и в бележника за кореспонденция.

Чл. 182. Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

Чл. 183. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност.

XIV. ПРОЦЕДУРИ ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ

Чл. 184. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при:

1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови постижения и класиране на призови места (от първо до трето място) при реализирането на изследователски проекти в конкретни предметни области, на творчески проекти или на проекти, свързани с иновации в образованието;

2. класиране на призови места и получаване на отличия(от първо до трето място) за значими постижения в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

3. прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и учениците към непреходните национално значими идеали и ценности, както и за утвърждаване на европейските ценности и сближаването на европейските народи.

(2) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед може да учредява награди за децата и учениците. В заповедта се определят и конкретни критерии, на които трябва да отговарят децата и учениците, за да бъдат удостоени с определена награда.

(3) Наградите, с които се удостояват децата и учениците, може да бъдат грамоти, сертификати, плакети, предметни награди, парични награди и други в зависимост от възможностите на училището и постиженията на децата и учениците.

(4) Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на училището от педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания по интереси с деца и ученици, от родители, представители на децата или от лицата, които полагат грижи за децата, от ученици в училището, от други лица и организации.

(5) Предложенията съдържат трите имена на детето или ученика, групата/класа, в който се обучава, мотивите за предложението и информация за конкретните постижения на детето или ученика в подкрепа на направеното предложение.

(6) Комисия, определена със заповед на директора, разглежда постъпилите предложения и предлага на педагогическия съвет да вземе решение за награждаване на децата и учениците.

(7) Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед определя децата и учениците, които се удостояват с награди.

(8) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи или на специално организирани събития.

(9) Комисията предлага на директора да се наградят изявените ученици по случай Коледа, 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост, празника на училището, спортни празници, чествания и др.

(10) Видът на наградите е по преценка на комисията, председателят на УС на УН и директорът.

Чл. 185. Началникът на регионалното управление на образованието и кметът на общината със заповед може да учредяват регионални, съответно общински награди, на децата и учениците. В заповедта за учредяване се определят процедурата и конкретните критерии, на които трябва да отговарят децата и учениците, за да бъдат удостоени с определена награда.

 Чл. 186. (1) Министърът на образованието и науката може да учредява национални награди за децата и учениците. В заповедта за учредяване се определят конкретните условия и критерии, на които трябва да отговарят децата и учениците, за да бъдат удостоени с определена награда.

(2) Мотивираните предложения за удостояване с награди се правят до министъра на образованието и науката от началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, директорът на училището, от други лица и организации.

(3) За всяка учредена награда министърът на образованието и науката определя със заповед комисия, която разглежда постъпилите мотивирани предложения и предлага децата и учениците за награждаване.

 (4) Министърът на образованието и науката въз основа на предложението на комисията по ал. 3 със заповед определя децата и учениците, които се удостояват с награди.

 (5) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи или на специално организирани събития.

 Чл. 187. При условия и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., бр. 48 и 62 от 2013 г., бр. 36 от 2014 г. и бр. 28 от 2016 г.), учениците може да се подпомагат със стипендии, както и да се поощряват с еднократно финансово подпомагане.

Чл.188. (1) Награждаване на учители по случай 1.11. – Ден на народните будители.

(2) Награждаване на педагогически специалисти по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост.

(3) Комисията по награждаване  предлага на директора педагогическите специалисти, които може да бъдат удостоени с награди, във връзка с посочените празници, като спазва следната процедура:

 1. Критерии, за образцово изпълнение на служебните задължения (Вътрешни правила за определяне на основна работна заплата), на които трябва да отговарят педагогическите специалисти, предложени за награждаване:

  изпълнение на допълнително поставени задачи в срок и качествено;

  участие в педагогически конференции и форуми;

  принос (подготвя) за завоюване на призови места на общински, национални и международни изяви/мероприятия от ученици;

   завоюва  /заедно с ученици/ призово място/награда за училището;

  работи по реализирането на проект;

  осъществява спонсорство и дарение над 500 лв.;

  безвъзмездно работи в библиотеката на училището;

  випускът постига добри резултати от НВО за учебната година (до 10 място на общинско и регионално ниво);

  авторство на педагогическа литература;

  подпомагане директора в организацията на регионални и общински състезания.

 1. Комисията провежда съвещателна сбирка пет работни дни преди посочените дати /като празници/, като обект на работата и е информацията от председателите на МО/те посочват лица, които отговарят на критериите по т.1/.
 2.  Комисията изготвя списък за награждаване на педагогически специалисти на база протокол от съвещателната сбирка и го представя на директора.
 3. Вид на наградите:

– за 1.11. Ден на народните будители – грамота и парична награда;

– за 24 май –  грамота, книга или парична награда.

(4) Комисията предлага размера на паричната награда, а тя се определя от директор и счетоводител, според възможностите на бюджета на училището.        

Чл. 189. (1) Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование.

(2) Министърът на образованието и науката и началникът на регионалното управление на образованието със заповед може да учредяват награди за педагогическите специалисти на национално, съответно на регионално ниво. 

XV. УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВОДИ И СЪХРАНЯВА ОТ УЧИЛИЩЕТО

Чл. 190. (1) Държавният образователен стандарт за информацията и документите урежда вида, воденето и съхраняването от училището на следното:

1.  документи в системата на предучилищното и училищното образование;

2. изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1;

3. условията и реда за водене на информационни регистри;

4. условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;

5. документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид.

(3) Държавният образователен стандарт определя условията и реда за воденето на националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

Чл. 191. Дейностите по управление на информацията и задължителните документи се осъществяват при спазване на Наредбата № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование.

Чл. 192. Министерството на образованието и науката (МОН) организира воденето на НЕИСПУО и поддържа електронен архив на информацията и документите в електронен формат в системата на предучилищното и училищното образование, който се организира чрез електронни информационни модули и регистри в НЕИСПУО.

Чл. 193. Информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование се отнасят за училището като институция в системата на предучилищното и училищното образование.

 Чл. 194. Документите, издавани или водени от училището, се попълват на български книжовен език с изключение на темата на урока по чужд език – английски език.

Чл. 195. Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в системата на предучилищното и училищното образование се извършва чрез НЕИСПУО.

Чл. 196. Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование се състои от електронни модули и интегрирани с тях регистри:

1. модул „Институции” съдържа информация и Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345, ал. 1 ЗПУО;

2. модул „Документи за дейността на институцията” съдържа електронни раздели;

3. модул „Деца и ученици”.

Чл. 197. (1) Първичното събиране и обработване на информацията за модулите се осъществява в училището.

(2) Информацията по ал. 1 се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от директора на училището, по график за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

(3) Информацията, събирана от институциите, се обработва чрез НЕИСПУО и други информационни продукти, интегрирани с нея и обслужващи определени дейности или процеси в образованието.

Чл. 198. (1) След приключване на учебната година в училището се архивира информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява на електронен носител.

(2) Институциите и МОН съхраняват информацията по ал. 1 при спазване на посочените срокове.

Чл. 199. (1) Ползването на информацията в НЕИСПУО се осъществява чрез служебен или публичен достъп.

(2) Видът и обхватът на информацията, достъпна чрез служебен или публичен достъп, се определя със заповед на министъра на образованието и науката.

(3) Служебният достъп осигурява дейността на институциите, на МОН, на неговите административни структури, на Националния инспекторат по образованието (НИО) и на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

(4) Публичният достъп осигурява информираност на гражданите, юридическите лица и държавните органи по отношение на системата на предучилищното и училищното образование и се осъществява чрез интернет страницата на МОН при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 200. Информацията в НЕИСПУО се събира, съхранява и ползва от длъжностни лица, определени със заповед на директора на институцията, на министъра на образованието и науката, на ръководителя на административната структура към МОН, на директора на НИО или на ръководителя на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 201. (1) Информацията за дейността на училището се отразява в модул „Институции” от НЕИСПУО като списък-образец, който служи за отразяване на информация за институцията, организацията на образователния процес за учебната година и установяване на съответствието є с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование.

(2) Списък-образецът за учебната година се изготвя и утвърждава:

1. Списък-образец № 1 за училището – подаване на данните към НЕИСПУО до 30 септември и утвърждаване до 5 октомври;

(3) Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието (РУО) – за училището, прилагащо системата на делегиран бюджет.

 (4) Всяка промяна в списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната дейност, броя на паралелките/групите или с промени в персонала, се утвърждава от директора след съгласуване с началника на РУО – за училището, което прилага системата на делегиран бюджет.

(5) Данните за списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с подпис на директора и счетоводителя.

(6) Данните за всяка промяна по ал. 4 се въвеждат от директора в НЕИСПУО от 1-во до 5-о число на месеца, следващ утвърдената промяна.

(7) След съгласуване, съответно утвърждаване от РУО, на данните в списък-образеца от НЕИСПУО се генерира удостоверение за подадените данни, което се съхранява в институцията в срок 5 години.

(8) Информацията и дейностите по ал. 3 – 6 се извършват и удостоверяват с електронен подпис.

Чл. 202. (1) Списък-образец № 1 за дейността в училище е предназначен за всички видове училища.

(2) Към Списък-образец № 1 се прилагат: документи за вида, наименованието и местонахождението на институцията в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; училищни учебни планове; учебни програми, утвърдени от директора; годишен план; информация за организацията на учебния ден.

Чл. 203. Информацията за децата и учениците се отразява в лични образователни дела в модул „Деца и ученици” от НЕИСПУО.

Чл. 204. В Списък-образец № 1 се съдържа определена информация за всяко дете/ученик в електронен вариант.

Чл. 205. (1) Личната информация се създава при постъпване на детето или ученика в системата на задължителното предучилищно и училищно образование и се води до завършване на начален етап на основна образователна степен. средно образование или отписване от училище.

(2) Личната информация на детето и ученика се съхранява в НЕИСПУО и достъп до него се предоставя на училището, в което се обучава през съответната учебна година.

(3) При преместване на дете или ученик в учебно време достъпът по ал. 2 се предоставя в 10-дневен срок от датата на постъпване в приемащата институция.

Чл. 206. Директорът на училището организира и контролира воденето на личната информация за всяко дете/ученик на електронен вариант, като осигурява:

1. попълване на данните за всяка учебна година по графика;

2. приключване на работата по електронната партида в 10-дневен срок след преместване, завършване или отписване на детето/ученика и удостоверява с електронен подпис коректността на въведените данни за периода, в който детето/ученикът се е обучавал в съответната институция.

Чл. 207. (1) Създаването, отпечатването и разпространяването на документите в системата на предучилищното и училищното образование се организира от министъра на образованието и науката.

(2) Съдържанието на образците на документите се утвърждава от министъра на образованието и науката.

Чл. 208. (1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.

 (2) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите на хартиен носител се извършва при  спазване на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г. (ДВ, бр. 17 от 2009 г.).

(3) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

Чл. 209. Училището притежава обикновен собствен печат. Регионалните управления на образованието и училищата, с изключение на началните, частните и духовните училища, притежават и печат с изображение на държавния герб.

Чл. 210. Документите за децата и учениците отразяват записване, преместване, смяна на формата на обучение, отсъствия, резултатите от обучението, завършен клас, етап на образование.

Чл. 211. Училището провежда обучение и да издава съответните документи за завършено предучилищно образование, завършен клас, начален етап на основна образователна степен в съответствие с изискванията на ЗПУО;

Чл. 212. Със заповед на директора на училището се определя постоянно действаща експертна комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд.

Чл. 213. Със заповед на директора на институцията се определя за всеки вид документ:

1. длъжностното лице, което изготвя/води документа;

2. мястото на съхранение на документа до приключването му;

3. редът за предаване, съхраняване и използване в архива на институцията след приключване на документа.

Чл. 214. Документите, които се попълват по образец в електронен вид, се разпечатват, като длъжностните лица, определени да ги водят, и директорът подписват края на всяка страница и се полага печатът на институцията. Страниците се номерират, прошнуроват и подпечатват.

Чл. 215. (1) Книгите и дневниците се прошнуроват. Когато книгата (дневникът) не е номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа.

(2) На титулната страница на книгите се отбелязват датите на тяхното започване и приключване.

(3) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи и др. в книгите започва с № 1 в началото на всяка учебна година. 

(4) Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването им.

(5) Документите на групата/паралелката се водят от учителите, преподаващи в групата/ паралелката, и се заверяват с подпис на директора и с печат на училището.

Чл. 216. (1) При попълване на протоколите, дневниците и книгите след вписване на последните данни празните редове/страници се унищожават със знак „Z”.

(2) Протоколите за изпитите се номерират по реда на предаването им за съхранение в класьор за съответната изпитна сесия.

Чл. 217. (1) Всички документи, без посочените, могат да се попълват на ръка със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване на документите се коригират с червен химикал.

(2) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст (оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът на институцията и се полага печатът на институцията.

Чл. 218. (1) Свидетелствата и удостоверенията и дубликати се попълват на компютър, а в непопълнените редове се отпечатват тирета. Те се попълват без използване на съкращения, подписват се със син химикал и се удостоверяват със син печат.

(2) В документите по ал. 1 не се извършват поправки, не се ползва коректор и не се прави изтриване на фабрично отпечатани и попълнени на компютър текстове и цифри.

(3) Всички удостоверения, свидетелства и дубликати се издават на бланка-оригинал.

(4) Дубликат на документ, за който няма специален образец, се издава върху бланка на оригиналния, като в горния десен ъгъл на първа страница се отпечатва с главни букви „ДУБЛИКАТ”.

(5) Свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се регистрират в регистрационни книги.

(6) Документите извън посочените в ал. 1, които се издават на децата или учениците, за да удостоверят факти с правно значение за тях, се попълват на компютър.

Чл. 219. (1) Дубликат на удостоверение и свидетелство се издават от директора, издал оригиналния документ.

(2) Дубликатът се издава по заявление на заинтересованото лице, в случай че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е негоден за ползване.

(3) Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

(4) В случай че липсва необходимата документация за издаване на дубликат, заинтересованите лица могат да установят правата си по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 220. (1) Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа. Снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.). Върху снимката се поставя печат на институцията, издала документа.

Чл. 221. Удостоверението за преместване на дете/ученик се регистрира в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на училището, от която е издадено, и копие от него се съхранява в класьор към дневника. Удостоверението се съхранява в приемащото училище.

Чл. 222. Удостоверенията, свидетелствата, справките, служебните бележки, ученическите лични карти, бележниците за кореспонденция, ученическите и другите индивидуални документи, както и техните дубликати се съхраняват от лицето, на което са издадени.

XVI. ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ, УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО И ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Раздел I. Ученическо самоуправление

Чл. 223. Сформира се при желание от страна на учениците от трети и четвърти класове с подкрепата на съответните класни ръководители и педагогическия съветник по следния ред, определен в настоящия правилник за дейността на училището, съобразно механизъм за детско участие, разработен от Държавната агенция за закрила на детето. Резултатите от ученическото самоуправление се отразяват в писмени форми за удостоверяване на участието и оценка от страна на връстниците и подкрепящите възрастни.

Чл.224. (1)Правила за сформиране на ученически съвет на паралелката:

 1. Право на участие:

Всички ученици от трети и четвърти класове, които притежават:

1.1. лидерски качества и креативност;

1.2. организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи;

1.3. умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с личното им мнение;

1.4. готовност за поемане на отговорност.

2. Начин на избор:избира се ученически съвет на паралелката по време на часа на класа чрез открито или тайно гласуване до 02.12.2016 г.

3. Председател: избира се от членовете на съвета чрез гласуване.

4. Численост: минимум трима ученици.

5. Мандат: една учебна година

6. Честота на заседанията: при необходимост се свиква от председателя на съвета. За сбирките се водят протоколи от избран протоколчик.

7. Функции на ученическия съвет на класа:

7.1. участва при изработване на годишния план за часа на класа за отделната паралелка и координира разработването на плановете за часа на класа между паралелките в класа в интерес на развитието на всеки ученик и на паралелките като общност;

7.2. организира провеждането на дейностите на паралелките;

7.3. координира дейностите с другите паралелки и класове в общоучилищните изяви;

7.4. организира и координира работата по проекти на паралелките, на класовете и на училището като общност;

7.5. участва при защитата на правата и интересите на учениците от паралелката/класа пред класните ръководители, училищното ръководство, педагогическия съвет и родителите.

(2) Ученическото самоуправление се подпомага от класния ръководител на паралелката, който съобразява годишния план за часа на класа с желанията на учениците и осигурява част от времето в часа на класа за функционирането на ученическото самоуправление.

Чл.225. (1)Ученическият съвет на училищетовключва председателите на ученическите съвети на трети и четвърти класове.

(2) Броят им е равен на броя на трети и четвърти класове в училището, допълнен до нечетно число /ако е необходимо/.

(3)Начинът на избор на председател на ученическия съвет на училището е следният: избира се на заседание от председателите на ученическите съвети на трети и четвърти класове до 10.12.2016 г. в присъствието на педагогическия съветник /насрочено от него/чрез открито гласуване.

(4) Мандатът на  ученическият съвет на училището е със срок една учебна година.

(5)Честота на заседанията: най-малко веднъж в месеца се свиква от председателя на съвета. За сбирките се водят протоколи от избран протоколчик.

         (6) Ученическият съвет на училището:

  – утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището;

 – прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно начините на упражняване на правата на учениците;

 – мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност;

 – участва в изработването на правилника на училището;

 – посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, с ученици;

 – дава мнение при създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и развитието на децата;

 – участва при реализирането на национални кампании и инициативи за популяризиране на правата на децата свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности;

– подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и общоучилищните изяви;

 – работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното ръководство и родителите.

Чл.226. Директора на училището:

 – определя за създаването на училищен съвет представител от педагогическия състав /педагогически съветник/, който да координира и подпомагат работата на ученическия съвет на училището;

 – осигурява пространство за диалог и подпомага органите на ученическото самоуправление и представителство при включването им в политиките на училището;

 – създава условия за включване на представителите на ученическия съвет на училището при разглеждане от педагогическия съвет на въпроси, свързани с поведението на учениците.

Раздел II. Училищно настоятелство

Чл. 227. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на училището.

  (2) Към училището може да се създава само едно настоятелство.

  (3) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, на устава или на учредителния си акт.

Чл. 228. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или на родители, учители или общественици. 

 (2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

  Чл. 229. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

  (2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.  Чл. 230. За постигане на целите си настоятелството:

  1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;

  2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;

 3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището;

  4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;

  5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

  6. организират обществеността за подпомагане на училището;

  7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл.231. (1) Директорът на училището осигурява на настоятелството за безвъзмездно ползване подходящо помещение за осъществяване на дейността му.

(2) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на УН.

(3) УН подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всичките нейни форми на проявление.

Раздел III. Обществени съвети

Чл. 232. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището се създава обществен съвет.

  (2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението им. 

Чл. 233. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.

  (2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

  (3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

  (4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години. 

Чл. 234. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

  (2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

  (3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството.

  (4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

Чл. 235. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

  (2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

  (3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му. 

Чл. 236. (1) Общественият съвет  (след сформирането му до 30.12.2016 г.) в училището: 

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й; 

 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9  от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището, външно оценяване и инспектиране; 

 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му (на делегирания бюджет); 

 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището; 

 6. съгласува училищния учебен план; 

 7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

 8. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти; 

 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове; 

 10. дава становище по училищния план-прием; 

 11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

  (2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

  Чл. 237. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

XVII. РЕД И НАЧИН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРОЯВИ И ИНСТИТУЦИИ

Чл. 238. (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание и годишното тематично разпределение на учителите (заложени са екскурзии с цел посещение на музеи, зоологически градини, забележителности извън град Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив – с организиран транспорт и др.) учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви, като в срок от 17 дни по-рано класният ръководител/учител, треньор, ръководител на извънкласни дейности представя нужните документи за разрешение от директора, които се представят за съгласуване 15 дни по-рано от началника на РУО – гр. Пловдив и след заверка с подпис,  в Община Пловдив. При организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм директорът на училището представя в РУО – гр. Пловдив следните необходими документи, съгласно Наредба № 2 от 20.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм:

  Писмо за съгласуване, подписано от директора на училището, съдържащо кратка информация за провежданото мероприятие.

  Мотивационно писмо, описващо целите и необходимостта от провеждането на съответната екскурзия, лагер и др.

  Заповед на директора на училището, съдържаща всички реквизити, съгласно чл. 12 а, ал. 3 от Наредба № 2 от 20.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

  Програма за провеждането на организирания детски и ученически отдих и туризъм.

  Декларация, че не се предвижда нощен преход, подписана от директора на училището.

  Инструктаж за поведението на учениците, съдържащ трите имена на учениците, подпис и подпис на съответния ръководител, провел инструктажа.

  Декларация, съдържаща писмено информирано съгласие на родител или настойник на включените в мероприятието деца и ученици.

   Застрахователна полица, валидна за цялото време на провеждане на мероприятието.

   Данни за придружаващо медицинско лице при зелено училище или лагер.

  Съгласно чл. 12 а, ал. 3 от Наредба № 2 от 20.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм директорът представя заверено копие от лицензите на туроператори и превозвачи и заверено копие от картата за допълнителен технически преглед и валидна застраховка за превозното средство.

  Типов договор за организиране на детски и ученически туристически пътувания с обща цена по образец.

   Екскурзии с учебна цел през учебно време по чл. 8 от Наредба № 2 от 20.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм се планират предварително в годишното тематично разпределение на учителя по съответния учебен предмет.

  Броят на формите на организиран отдих през учебно време по чл. 8 от Наредба № 2 от 20.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм се планират предварително в годишния план за дейността на училището по учебни срокове и класове при съблюдаване на броя на учебните седмици, съгласно училищния учебен план.

   Когато формите за организиран отдих по чл. 8 от Наредба № 2 от 20.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм се провеждат през учебно време, директорът организира, осигурява и контролира преструктурирането на учебното съдържание. Копие от преструктурирането на учебното съдържание се прилага към документите.

   Група деца/ученици до 15 на брой може да бъде с един ръководител. Ако броят на децата/учениците е по-голям от 15, то е необходим втори ръководител.

   Не се планират и провеждат форми на организиран отдих по време на НВО и ДЗИ.

(2) 1. По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците могат организирано да посещават на територията на град Пловдив без организиран/със организиран транспорт различни културни и научни институции и прояви – музеи, библиотеки, театрални постановки, концерти, чествания на празници, както и да участват в различни организирани прояви или изяви, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, съобразно личните си предпочитания и възможности, като редът и начинът за тяхното организиране се определят в настоящия правилник за дейността на училището, както следва:

 – За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.

      – За всяка организирана проява в учебно и извънучебно време (с родители или без родители), изява или мероприятие, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, класният ръководител/учител, треньор, ръководител на извънкласни дейности информира писмено – чрез докладна записка директора на училището 12 дни по-рано от датата на провеждане. Директорът на училището представя предварителна информация в писмен вид: доклад десет дни по-рано  за нейното провеждане на началника на Регионалното управление по образованието – град Пловдив, която задължително съдържа:

 – информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците (на хартиен носител или сканирано на диск);

–  списък с трите имена на  учениците без ЕГН и ръководител на групата;

–  списък с ръководителите на мероприятието;

– списък с трите имена на учениците с подпис за проведен  инструктаж за безопасни условия и култура на поведение на учениците и ръководител провел инструктажа

 –  копие от страници на годишно тематично разпределение, доказващи заложеното изнесено обучение/мероприятие

–  копие от първа страница и страница с членовете, регламентиращи начина на провеждане на мероприятието от настоящия правилник за дейността на НУ „Хр. Ботев”, гр. Пловдив

– ако училището организира транспорт се посочва фирмата, с която ще се реализира;

 В училището се съхранява идентична документация:

– информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците (на хартиен носител);

–  списък с трите имена на  учениците без ЕГН и ръководител на групата;

–  списък с ръководителите на мероприятието;

– списък с трите имена на учениците с подпис за проведен  инструктаж за безопасни условия и култура на поведение на учениците и ръководител провел инструктажа;

 –  копие от страници на годишно тематично разпределение, доказващи заложеното изнесено обучение/мероприятие;

–  документи ако училището организира транспорт.

2. Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7- дневен срок от представяне на информацията по ал. 3 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РУО.

(3) Група деца/ученици до 15 на брой може да бъде с един ръководител. Ако броят на децата/учениците е по-голям от 15, то е необходим втори ръководител.

(4) Не се планират и провеждат мероприятия по време на НВО и ДЗИ.

Чл. 239. (1)Парични средства от учениците не се събират по никакви причини, както следва за:

 1. учебни помагала, ксерокс хартия, тонер;
 2. екскурзии, училища сред природата, отдих през ваканциите;
 3. театър, кино, концерти;
 4. застраховки;
 5. карти за градския транспорт;
 6. томболи и викторини;
 7. охрана от Община Пловдив или друга фирма;
 8. училищни празници;
 9. школи по: аеробика, танци, футбол и др. организирани само за ученици от НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив

(2) Събиране на средства за финансиране за посещения на прояви и институции се осъществява от родителите, при тяхно желание извън територията на сградата на училището и дворното му пространство.

XVIII. ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Чл. 240. (1) НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив разработва етичен кодекс на училищната общност, който се приема на педагогически съвет № 13/02.09.2016 г. и на общо събрание за учебната година 2016/2017 г. (с представители от училищното настоятелство) и до30.01.2017 г. от представители на педагогическия съвет, обществения съвет (след сформирането му до 30.12.2016 г.), настоятелството и ученическото самоуправление.

          (2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.

          (3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

Чл. 241. (1) Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение.

(2) Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните човешки ценности и принципи.

Чл. 242. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към училищната общност се създава Комисия по етика.

(2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години.

(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет.

Чл.243. (1) Комисията по етика:

1. Разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс;

2. Дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

3. Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се приема на заседание на Педагогическия съвет.

 4. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в Комисията по етика.

5. Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им.

Чл. 244. Етичният кодекс на училищната общност е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.

XIX. ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 245. (1)  Информацията върху всички аспекти на училищния живот включва както административни, така и въпроси от педагогически характер.

(2)Информиране на родителите в началото на учебната година – запознават се с настоящия правилник. Родителите могат да се срещат с представител на училищното ръководство и учителите съобразно направеното разпределение на срещите. Индивидуалните срещи с всеки от преподавателите се уреждат в обявените приемни часове.

  XX. БЕЗОПАСНОСТ

          Чл. 246. Улиците, в близост до училището са: ул. „Зайчар”, ул. „Поп Златан”, ул. „Куманово”, ул. „Брезовска”, бул. „България”, които са опасни при пресичане. До 15.09. на всяка учебна година от родителите се определя „най-краткия и безопасен път от училище до дома”. Изисква се декларация от родителите, че детето им ще се прибира само у дома, която се съхранява от класните ръководители.

           Чл. 247. В последния учебен час се провежда задължителна „петминутка” от учителите за БДП.

           Чл. 248. При всяко напускане на училището от учениците /наблюдения, екскурзии и др./ се провежда инструктаж по БДП от учителя/класния ръководител, който отговаря максимум за 15 деца/ученици.

         Чл. 249. При организирано напускане на училището се спазва изискването: първото и последната дете от лявата страна са със светлоотразителни жилетки, а възрастният носи стоп-палка.

           Чл. 250. Пожар: ППЗ и правилата са определени в Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

           Чл. 251. След третия час учениците организирано напускат сградата, а след голямото междучасие под ръководството на своите учители влизат в нея.

           Чл. 252.  По коридорите не се тича и не се крещи.

           Чл. 253. Охраната на училището се осъществява от частна  фирма гр. Пловдив чрез договор сключен между Директора на охранителната фирма – Пловдив и Председателя на Училищното настоятелство, за която се заплаща определена сума. Пропускателният режим в училището е разработен в съответствие с изискванията на Общинска охрана – Пловдив и специфичните особености на училището:

1. Всички външни лица се записват в специална книга за посещения от служителя на охранителната фирма срещу представена лична карта за самоличност, ученическа карта за учениците и влизат в училище без обемист багаж и оръжие и изпълняват указанията на охранителя.

2. Всички родители, близки и други изпращат децата си до външната врата на училището, а при вземане използват домофонната уредба. Срещи с учителите се осъществяват в извънучебно време, след края на учебните занятия и по График на класния ръководител за среща с родителите.

3. Всички дейности в училището приключват в 20.00 часа и обектът се предава за охрана на СОТ Пловдив.

4. Влизането на ППС в училището е забранено с изключение на фирма ЕТ „Лалев Комерс” 08 ООД, гр. Пловдив, която предоставя столово хранене на децата/учениците в училището.

XXI. ЗДРАВЕ И ЧИСТОТА

Чл. 254.  Момичетата ползват тоалетните на 2 етаж и на 1 етаж – ново крило, а момчетата на 1 етаж – старо крило.

Чл. 255. Храненето се извършва в училищния стол, училищния павилион, двора на училището при топло време, а при студено време и във фоайетата и коридорите, но не и в класните стаи. Отпадъците се изхвърлят само в кошчетата за смет.

XXII. ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА СМЕСЕНА ВЪЗРАСТОВА (III – IV) ГРУПА

Чл. 256. (1) С Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование се определят държавният образователен стандарт за предучилищното образование, както и:

1. организацията на дейностите в предучилищното образование;

2. изискванията към прилагането на програмна система, разработена за всяка учебна година към стратегията на училището;

3. механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование.

(2) Държавният образователен стандарт е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението и определя:

1. образователните направления, по които се осъществява предучилищно образование;

2. целите и съдържанието на отделните образователни направления;

3. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление в отделните възрастови групи.

Чл. 257. Задължителното предучилищно образование се организира в училището в полудневна смесена група, тъй като то може да осигури условия за това, по реда на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на училището.

Чл. 258. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

Чл. 259. Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.

Чл. 260. (1) Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас.

 (2) Отговорните институции си сътрудничат с цел гарантиране обхвата на децата в задължителното предучилищно образование.

 Чл. 261. Постъпването на децата за предучилищно образование се осъществява целогодишно.

Чл. 262. (1) Записването, отписването и преместването в общинските/частните детски градини и училища за всеки вид организация се извършва при наличие на свободни места (служебна бележка за наличие на такива).

(2) Необходими документи към 09.09. на съответната учебна година – според Наредба № 3 от 05.02.2007 г. на МЗ ( чл. 4, ал. 1 и 2.  т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6):

1. Към 09.09.се прилагат резултати от медицински изследвания, издадени от личен лекар на детето:

 – здравно-профилактична карта;

 – еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити;

 – изследвания на кръв и урина;

 – данни за имунизационния статус на детето;

 –  медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен (издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето);

 – телефонни координати на личен лекар на детето.

(3) При отсъствие на детето през учебната година за повече от 10 календарни дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни (на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. на МЗ).

(4) При отсъствие на детето за повече от 30 календарни дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (чл. 4, ал. 3 от Наредба № 3 от 5 Февруари 2007 г. на МЗ за здравните изисквания  към детските градини.

(5) Предучилищното образование се организира във възрастови групи.

(6) Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група е една учебна година.

(7) Задължителното предучилищно образование в НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив за учебна 2016/2017 г. се осъществява в полудневна смесена трета и четвърта подготвителна възрастова група.

Чл. 263. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите към директора и при вземане на негово решение.

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 264. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.

(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

(3) Учебната година включва учебно и неучебно време.

(4) Неучебното време по ал. 3 е времето без педагогически ситуации, както и времето извън учебните дни.

(5) В учебното време се организират както основна, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, а в неучебното време без педагогически ситуации – само допълнителни форми.

Чл. 265. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

(2) Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.

(3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица.

(4) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.

(5) Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

Чл. 266. Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в периода от 1 юни до 14 септември.

Чл. 267. Предучилищното образование се осъществява при полудневна организация.

Чл. 268. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

(2) Началният час на сутрешния прием е 07.45 часа и крайният час за изпращане на децата за деня е 13.45 часа.

Чл. 269. (1) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

(2) В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

1. условия и време за игра и почивка;

2. условия и време за закуска;

3. дейности по избор на детето.

(4) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.

Чл. 270. (1) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от училището в началото и в края на учебното време.

(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:

1. копие от акта за раждане на детето;

2. копие от лична карта на родителите;

3. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;

4. програма за развитие на детето, която задължително съдържа:

а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл. 28, ал. 2 за съответната възрастова група;

в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

(4) Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2 и анализ на документите по ал. 3 одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.

(5) Експертната комисия отказва да одобри включването в самостоятелна организация, когато:

1. не представи някой от документите по ал. 3;

2. не е осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;

3. представената програма не гарантира постигането на някоя от целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

4. избраните методики и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

(6) За установяване на верността на декларираните обстоятелства по ал. 3, т. 2 експертната комисия може да извършва проверки на място.

(7) Експертната комисия по ал. 2 може да провежда събеседване с детето и с родителите преди вземането на решението по ал. 3.

(8) Постиженията на детето, възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна организация, се определят от учители в училището в началото и в края на учебното време.

(9) За провеждане на дейността по ал. 8 родителите осигуряват присъствието на детето в определен от училището ден и час.

(10) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време по не постига компетентностите, от следващата учебна година се включва в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищно образование по избор на родителите.

Чл. 271. (1) Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето.

(2) При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на компетентности.

Чл. 272. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми.

(2) Формите на педагогическото взаимодействие по ал. 1 се организират в съответствие с прилаганата в училището програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата.

Чл. 273. (1) Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебното време.

(3) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение.

(4) Седмичното разпределение се разработва от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора.

Чл. 274. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

Чл. 275. (1) В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които спомагат за личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето.

(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации.

(3) Допълнителните форми се организират както в учебното, така и в неучебното време.

(4) Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с програмната система.

Чл. 276. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Чл. 277. (1) Предучилищното образование създава условия за:

1. цялостно развитие на детската личност;

2. придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

(2) Компетентностите по ал. 1, т. 2 са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:

1. Български език и литература;

2. Математика;

3. Околен свят;

4. Изобразително изкуство;

5. Музика;

6. Конструиране и технологии;

7. Физическа култура.

Чл. 278. (1) Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на училището, която се приема с решение на педагогическия съвет.

(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

Чл. 279. (1) В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.

(2) Съдържанието на портфолиото: постижения на децата през учебната година, снимков материал и др. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.

(3) В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната подготвителна група установява готовността на детето за училище.

(4) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.

 Чл. 280. (1) Училището издава удостоверение за завършено предучилищно образование преди постъпване в първи клас.

(2) Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава на 31 май.

(3) Удостоверението по ал. 1 описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати.

(4) В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие.  

(5) Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението по ал. 1 са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

Чл. 281. (1) Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директорът и другите педагогически специалисти.

Чл. 282. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорът и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите на Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене.

Чл. 283. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез:

1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;

2. родителски срещи;

3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;

4. други форми за комуникация.

Чл. 284. Формите на сътрудничество се определят съвместно от директорът, учителите, другите педагогически специалисти, училищно настоятелство и училищната общност.