Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Децата,
кандидатстващи за прием в първи клас на общинските училища на територията на
град Пловдив, се регистрират в електронната система. Родителите (настойниците)
подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение
№ 1) по електронен път (онлайн)
 https://priem.plovdiv.bg/

Система
за електронно централизирано класиране за прием на ученици
в ПЪРВИ
КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив

Всяко дете
има право на една регистрация в системата. По-ранната дата на подаване на
заявление не дава предимство при класирането.

Родителите
(настойниците) имат право да посочат до 5 желания (училища) в заявлението си за
участие в централизирано класиране за прием. За училищата, които имат сгради с
различни адреси и определят прием за отделните сгради, всеки адрес е отделно
желание.
За всяко от
желанията се използва само един от адресите – постоянен или настоящ, който е
по-благоприятен за детето.

Родителите
имат възможност да преподреждат желанията си и да посочват нови желания,
съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията.

Кандидатстването
на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от
графика на дейностите