Новини

Уважаеми родители, от 08.06. 2020 г. в НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив са сформирани 11 групи (по български език и литература и математика) по проект „Подкрепа за успех“. Проектът е насочен към овладяване у учениците на пропуски, свързани с учебното съдържание. Дейността на сформираните групи е от две до три седмици в периода от 08.06.2020 г. до 14.08.2020 г. в сградата на НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив. За контакт – класните ръководители.

Създадена организация за електронно подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната, както и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, всички административни услуги, в това число и подаването на заявления, съпътстващи пакети от документи и други, следва да се извършват по електронен път. Напълно се прекратява до края на периода на извънредното положение струпването на повече от двама възрастни на едно място, което включва и явяването пред различни по вид комисии, провеждането на срещи, обследвания и други.
Във връзка с писмо № 16-113/07.04.2020 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Пловдив Ви информира, относно:
ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
Отлагането от задължителното обучение в първи клас е разписано в чл. 36, ал. 5 на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и чл. 139, ал.1 от Наредба за приобщаващото образование.
Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението за завършено предучилищно образование са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година по следния начин:
Родителят/настойникът/ подава заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/, град Пловдив, на имейл: resursencentar@abv.bg. Заявлението в word формат е налично на сайта на РЦПППО.
Документите – протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) и/или ТЕЛК, НЕЛК; удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, може да се изпратят до РЦПППО на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер на адрес: гр. Пловдив, ул. Прохлада № 1 а. При обективна невъзможност да се изпратят по описания начин, същите трябва да бъдат представени в деловодството на РЦПППО след отмяната на извънредното положение. На имейл се подава само заявлението без прикачени документи на детето, тъй като съдържат лични данни.
След получаване на заявлението за отлагане, членовете на регионалния екип ще се свържат с родителите на децата, заявили желание за отлагане от задължително обучение от първи клас, за да се уточни начина на събиране на обективната информация за детето.
Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изразява становище за отлагане от задължително обучение от първи клас, след направена преценка на индивидуалните потребности и възможностите на детето. Становището съдържа конкретни препоръки за включване на детето в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитите и подходящата организация на учебното и неучебното време.
Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас се взема в срок до 30 юни, за което родителите ще бъдат уведомени по имейл или по телефон. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас само за една учебна година.

 

 

 

Начално училище „ХРИСТО БОТЕВ” – Пловдив

ул.  „Зайчар“ № 7, тел./факс 032/954-066; 032/953-039;

e-mail: nu-hrbotev@nuhrbotev.org

 

ЗАПОВЕД № РД-10-395/18.03.2020 год.

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 год. за организацията на дейностите в училищното образовaние

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Училищен план-прием за учениците от първи клас за учебната

2020/2021 година с дадено положително становище на обществения съвет към училището.

  1. Училищният план-прием да се публикува на интернет страницата на училището в срок до 10.04.2020 год.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, родители и други заинтересовани лица от г-жа Петкова-зас.

 

 

              Директор:

              Иван Пенев

 

От РЦПППО – Пловдив Уважаеми родители и колеги,
във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности:
1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение.
2.Консултиране на родителите относно възможностите за оказване на допълнителна подкрепа на деца със специални потребности в условията на карантина
3. Предоставяне на възможност на родители, деца и педагози до виртуална среда, с разработени от РЦПППО – Пловдив индивидуални работни листове, както и работа във виртуална класна стая, ползване на образователни ресурси (изброени по-долу)
4.Индивидуализирана подкрепа според технологичните възможности и ресурси на семействата.
5.Ежедневни оперативки на педагогическия персонал, чрез конферентна връзка в онлайн платформа.
6.Ежедневна отчетност на дейностите по оказване на допълнителна подкрепа.
Горещ телефон за връзка: 0878138201
Примерни онлайн ресурси:

https://bg.khanacademy.org/
http://elasnas.bg/page/software
http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti
https://priobshti.se/c…/za-specialisti/terapevtichni-resursi
http://www.prosveta.bg/demo-gradini
https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/
https://www.dechica.com
https://www.manicheta.com/moi_igri.htm
http://bg.igames9.com/detskie/
https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType
https://welcome-idea.eu/
https://www.sopbg.org/learn
http://uchabulgarski.bg/
www.facebook.com -/Приобщаващо образование
Помощни материали – обмен и взаимопомощ

Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки: • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете; • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал; • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет; • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят; Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им. • Насърчавайте детето да бъде активно. • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние. • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници. • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение. Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република
България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме
към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически
специалисти:1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите
максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре
е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа
близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно
средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се
мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след
използване на тоалетна.
Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на
вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на
преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което
Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна
платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.
2. Уважаеми родители, вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да
подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че
като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и
при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната
медицинска помощ.Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата
да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от
учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни
занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и
възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.
3. Уважаеми директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в
образователните институции информираме Ви, че са осигурени условия за
дезинфекция на всички повърхности, като за целта се предприемат действията по
дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали.
Като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта
към децата и отговорността Ви към бъдещето на нацията, ще Ви стимулира да
направите възможното, за да:
– стигне до всеки Ваш ученик необходимото учебно съдържание;
– да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни информации,
тестове, работни листове и други материали.
– да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които
затрудняват децата.
Информираме ви, че от понеделник, 16.03.2020 г., до второ нареждане учебните
занятия във всички училища на територията на област Пловдив ще бъдат прекратени
РУО – Пловдив

На 02.03.2020 г. в Деня на отворените врати учениците от НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив с помощта на класните ръководители, учители и родители-гости отбелязаха с рисунки, плакати, постери, презентации, прожекции,проекти 3-ти март – Национален празник на България.

 

НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив за пореден път се включи активно в инициативата, свързана с 26.02.2020 г. – Международен ден за борба срещу тормоза в училище, известен още като Деня на розовата фланелка. Участие взеха ученици от всички класове.Проектите, рисунките, постерите, презентациите на всички участници бяха чудесни! Всички  се насладихме на изобретателността и креативността на талантливите участници, които с голямо удовлетворение презентираха своите изящни творения. 

   

На 25.02.2020г учениците от първите класове на НУ“Хр.Ботев „, заедно със своите учители посетиха Държавен куклен театър- гр.Пловдив. На тяхното внимание бе представена театралната постановка „Мързеливата пчеличка“. Децата, забавлявайки се разбраха, че няма нищо по-хубаво от пролетта, когато целият свят се променя !

На 19.02. отбелязахме 147г от гибелта на Васил Левски. Третокласниците разказаха за живота и делото на Апостола, четоха свои произведения. Всички се включиха в щафетни игри и “ Лъвски скок“. Малките ни лъвчета показаха със знанията си за Дякон Игнатий, че са достойни българи!

Център за творческо обучение на официална церемония връчи сертификати за “Училище в Облака“ и Google Certified Educators на над 200 учители от Пловдив и региона. Сред наградените училища бе и НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив, отличило се с 12 обучени учители в облачните технологии. Събитието се състоя на 12 февруари от 18.00 ч. в Дома на културата “Борис Христов“ в Пловдив. Сред официалните гости бяха заместник-кметът на града Стефан Стоянов, директори и заместник-директори на училища от гр. Пловдив и региона.

НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив се включи в седмицата на бащата.

В 3″а“ клас татко Стефан разказа за професията си на интериорен дизайнер.

В час по математика в 3″в“ клас баща на наш ученик показа завидни математически умения и способности.

На 17.12.2019 г. в ПГЕЕ-Пловдив се състоя официалната церемония по награждаване на най-активните училища в град Пловдив, отличили се с много добри спортни резултати и постижения, участвали в Европейския ден на спорта в училище през 2019 г. Сред челната десятка се нарежда НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив, което бе наградено със сертификат, връчен от Георги Титюков – заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, гр. Пловдив.

Трябва да бъдем горди с успехите на нашите деца и ученици!

На 17.12.2019 г. Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, гр. Пловдив награди с почетна значка-приз НУ "Христо Ботев", гр. Пловдив за отговорно и безрезервно участие през 2019 г. в годишната кампания на ОСНВ с ПИЦ-Пловдив под надслов "Заедно за едно ново начало!" за превенция от употреба на наргилета, енергийни напитки, наркотични вещества и др.

Коледно бдение в НУ „Христо Ботев“

 

НУ „Христо Ботев“ гостува на ДФА „Тракия“ във връзка с Националната програма за осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Културните институции като образователна среда“. Училището кандидатства по тази програма и беше одобрено. Четвъртокласниците проведоха своя час по музика в репетиционната зала на ансамбъл „Тракия“.

   

Учениците от третите класове дариха книги на училищната библиотека при НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив във връзка с инициативата „Аз творя добро“, осъществена през Националната седмица на четенето 9-13 декември 2019 г.