Проекти

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

„Образование за утрешния ден“ - проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

Национална програма „Без свободен час“