Проекти

I. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Период: от 01.10.2020 г. до 28.05.2021 г.

Цели :

1.Активно приобщаване на децата в системата на предучилищното образование.

2.Създаване на условия за приобщаване на децата към училищна среда.

3.Оказване на подкрепа на децата за овладяване на българския език.

II. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Период: от 01.10.2020 г. до 28.05.2021 г.

Цели :

1.Компютърна компетентност.

2.Работа с компютър и софтуер.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

„Образование за утрешния ден“ - проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001